HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Should I supplement?

Search Posts

Most Popular Posts

Share:

In order to live and develop properly, a person needs macronutrients, vitamins and microelements. For millennia, we obtained these necessary substances from nature. Mother nature provided us with plants, meat from hunted animals, which we intended for consumption. In the second half of the 20th century, however, something began to change. The dramatic increase in population increased the demand for food. This one was and is produced by farmers. The increase in various technologies, the use of artificial fertilizers and plant protection products resulted in an increase in yields, and thus the amount of food produced. It was, in a way, a need for a while, because more and more people had to be fed. But has its quality been maintained with the increase in the amount of food produced? In order to meet the demand, farmers began to use these artificial fertilizers, which caused an increase in the mass and quantity of cultivated plants. It should be remembered that plants also need certain ingredients for proper growth. However, it is possible to artificially increase the yield of plants. For this you need to add one more element. A large number of crops were attacked by diseases and pests. And a way was found: herbicides, fungicides, pesticides. Since these chemicals killed pests and eliminated plant diseases, they were and are poisons that remain in trace amounts in cultivated plants and are eaten by people. Thus, the amount of food produced was increased, but unfortunately at the expense of its quality. As a result of evolution, man still needs everything that was written in the first sentence to function properly. Contemporary food, although there is a lot of it, does not have the same nutritional value as it used to be. Modern man is full, but is he fed? The lack of a sufficient amount of vitamins and microelements causes our bodies to become ill. One of the diseases of the modern world is obesity. It’s not just a lack of exercise. The human body demands all the nutrients. A person eating poor food must eat more of it to provide the right amount of vitamins and micronutrients. The result is obesity. Added to this is the fact that we eat plant protection products along with food. The human body has self-cleaning mechanisms. However, it should be remembered that man is the ultimate consumer, so the amount of poisons introduced into ours is enormous. The human organism, trying to neutralize unremoved harmful compounds, tries to neutralize them by accumulating in our cells by surrounding them with water. Hence the next cause of obesity.

Of course, more and more people are starting to notice these problems, hence the interest in health food and supplementation. Despite the relatively large development of farms producing healthy food, unfortunately, we have too little of it. And many people define the concept of “healthy food” in various ways. However, there is a way out in the form of appropriate supplementation. Here, however, it should be noted that you need to supplement yourself properly and with appropriate supplements, which can be divided into three groups:

– synthetic supplements. The “magicians” practically classified everything that is not a medicine to the group of supplements. These supplements can be overdosed and can be dangerous to your health. Example: Artificially produced Vit. C can be overdosed with unpredictable effects on the body, while natural cannot be overdosed. Even if a person took too much of it, the body would expel it.

– supplements as extracts of plant extracts. This group of supplements is much better and safer than the first. We should remember, however, that micronutrients occurring in nature never exist on their own – always in the “company” of the biological background and together with it they are of paramount importance for our organisms. An example of vitamin C: ascorbic acid itself can be extracted from a plant, but only with the whole biological background mentioned above, this acid gives the best possible results for our organisms. And so we come to the best and safest supplements which are:

– supplements made from whole plants. The current technique and technology already gives the possibility to put whole plants in a small capsule or a small bottle. The synergy phenomenon was also used in these supplements. It has long been known that certain plants, when combined, have greater efficiencies than when used separately. The companies producing this type of supplements have appropriate certificates, permits and other important documents. Of course, these types of supplements are not the cheapest, but is spending money on treatment cheap too?

Do prawidłowego życia i rozwoju człowiek potrzebuje makroelementów, witamin i mikroelementów. Przez tysiąclecia pozyskiwaliśmy te niezbędne substancje z natury. Matka natura dostarczyła nam roślin, mięsa z upolowanych zwierząt, które przeznaczyliśmy do spożycia. Jednak w drugiej połowie XX wieku coś zaczęło się zmieniać. Dramatyczny wzrost liczby ludności zwiększył zapotrzebowanie na żywność. Ten był i jest produkowany przez rolników. Rozwój różnych technologii, stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin spowodowało wzrost plonów, a tym samym ilości produkowanej żywności. To była poniekąd potrzeba, bo trzeba było nakarmić coraz więcej ludzi. Ale czy jego jakość została utrzymana wraz ze wzrostem ilości produkowanej żywności? Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rolnicy zaczęli stosować te nawozy sztuczne, co spowodowało wzrost masy i ilości uprawianych roślin. Należy pamiętać, że rośliny również potrzebują pewnych składników do prawidłowego wzrostu. Możliwe jest jednak sztuczne zwiększenie plonów roślin. W tym celu musisz dodać jeszcze jeden element. Wiele upraw zostało zaatakowanych przez choroby i szkodniki. I znaleziono sposób: herbicydy, fungicydy, pestycydy. Ponieważ te chemikalia zabijały szkodniki i eliminowały choroby roślin, były i są truciznami, które pozostają w śladowych ilościach w roślinach uprawnych i są spożywane przez ludzi. W ten sposób zwiększono ilość produkowanej żywności, niestety kosztem jej jakości. W wyniku ewolucji człowiek do prawidłowego funkcjonowania nadal potrzebuje wszystkiego, co zostało napisane w pierwszym zdaniu. Współczesna żywność, choć jest jej dużo, nie ma już takich wartości odżywczych jak kiedyś. Współczesny człowiek jest syty, ale czy jest najedzony? Brak wystarczającej ilości witamin i mikroelementów powoduje, że nasz organizm choruje. Jedną z chorób współczesnego świata jest otyłość. To nie tylko brak ruchu. Organizm ludzki potrzebuje wszystkich składników odżywczych. Osoba jedząca ubogie jedzenie musi jeść go więcej, aby zapewnić odpowiednią ilość witamin i mikroelementów. Rezultatem jest otyłość. Do tego dochodzi fakt, że wraz z pożywieniem spożywamy środki ochrony roślin. Organizm ludzki posiada mechanizmy samooczyszczania. Należy jednak pamiętać, że ostatecznym konsumentem jest człowiek, więc ilość wprowadzanych do nas trucizn jest ogromna. Organizm ludzki, starając się zneutralizować nieusunięte szkodliwe związki, stara się je zneutralizować kumulując się w naszych komórkach otaczając je wodą. Stąd kolejna przyczyna otyłości.

Oczywiście coraz więcej osób zaczyna zauważać te problemy, stąd zainteresowanie zdrową żywnością i suplementacją. Mimo stosunkowo dużego rozwoju gospodarstw produkujących zdrową żywność, niestety mamy jej za mało. Wiele osób definiuje pojęcie „zdrowej żywności” na różne sposoby. Jest jednak wyjście w postaci odpowiedniej suplementacji. Tutaj jednak należy zaznaczyć, że trzeba się odpowiednio i odpowiednio uzupełniać suplementami, które można podzielić na trzy grupy:

suplementy syntetyczne. Do grupy suplementów “magicy” zaliczyli praktycznie wszystko, co nie jest lekiem. Te suplementy mogą być przedawkowane i mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Przykład: sztucznie wyprodukowany wit. C można przedawkować z nieprzewidywalnymi skutkami dla organizmu, podczas gdy naturalnego nie można przedawkować. Nawet jeśli osoba wzięłaby go za dużo, ciało by go wydaliło.

– suplementy jako wyciągi z ekstraktów roślinnych. Ta grupa suplementów jest znacznie lepsza i bezpieczniejsza niż pierwsza. Pamiętajmy jednak, że mikroelementy występujące w przyrodzie nigdy nie występują samodzielnie – zawsze w „towarzyszu” biologicznego podłoża i wraz z nim mają ogromne znaczenie dla naszego organizmu. Przykład witaminy C: sam kwas askorbinowy można wyekstrahować z rośliny, ale tylko przy całym biologicznym tle, o którym mowa powyżej, kwas ten daje najlepsze możliwe efekty dla naszego organizmu. I tak dochodzimy do najlepszych i najbezpieczniejszych suplementów, którymi są:

– suplementy z całych roślin. Obecna technika i technologia daje już możliwość umieszczenia całych roślin w małej kapsułce lub małej butelce. W tych suplementach wykorzystano również zjawisko synergii. Od dawna wiadomo, że niektóre rośliny w połączeniu mają większą wydajność niż stosowane oddzielnie. Firmy produkujące tego typu suplementy posiadają odpowiednie certyfikaty, zezwolenia i inne ważne dokumenty. Oczywiście tego typu suplementy nie należą do najtańszych, ale czy wydawanie pieniędzy na leczenie też jest tanie?

Related Posts

Albinism in the World of Botany.

Content   Treść   The Mystery of Plant Leukemia. I found something that combines plant biology with human medicine – plant albinism, also known as

Home cultivation of tomatoes.

Content   Treść   Growing tomatoes at home By growing tomatoes in our own garden, we have access to healthy vegetables at our fingertips. Ropes