HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Home cultivation of tomatoes.

Search Posts

Most Popular Posts

Share:

Growing tomatoes at home

By growing tomatoes in our own garden, we have access to healthy vegetables at our fingertips. Ropes of red fruits decorate our green oasis, and the satisfaction from the harvested crops is great. Growing tomatoes is easy as long as you remember the basic care procedures.

Location and cultivation

 

The location for growing tomatoes should be sunny and warm, protected from the wind. Dig the soil 20 cm deep in the places where the tomatoes will be planted. Add Agrecol fertilizer for tomatoes and peppers at a dose of 80-100 g per 1 m2 and mix with the previously loosened soil.

The planting spacing may be different, depending on the variety of our tomatoes. Ask the seller from whom you bought the seedling about the seedlings. If we sowed tomatoes for transplants ourselves, remember to keep the packaging with information about the growing conditions.

Tomatoes should be planted in the holes quite deep, up to the level of the lowest leaves. This will allow new roots to develop from the stem, which will ensure better water and nutrient uptake.

Please remember that tall varieties require support and are often grown on 1, 2 or 3 main shoots. Then we remove all unnecessary branches. We tie the tomatoes to a stake previously placed in the ground. Thanks to this, the plants will grow more stably and the fragile twigs will not be broken by the wind. The best way to immobilize a tomato is to run a string under the leaf on the main shoot and tie it to a stake.

Fertilization

Tomatoes have high nutritional requirements. In particular, they need a lot of potassium and phosphorus, and providing these ingredients will ensure abundant flowering and fruiting. After planting, wait a week or two to fertilize. After this time, use specialized Agrecol Fertilizer for tomatoes and peppers in the form of granules. The appropriate dose is about 30 g per 1 m2, i.e. about 5-15 g per bush. To make it easier – one handful is about 30 g of granulated fertilizer. After scattering the granules, gently mix them with the soil and water the plants. The best effect of plant nutrition will be achieved by using this fertilizer once every 2-3 weeks.

Care

 

About two weeks after planting the tomatoes, we tear off the lower 3-4 leaves to ensure greater air flow. It is also worth mulching the soil around the tomatoes with straw or hay. This prevents the occurrence of weeds and also reduces the evaporation of water from the soil. Mulch is very useful because tomatoes are very sensitive to water shortages.

We water tomatoes quite often because these plants need a lot of water, especially during periods of drought and when fruit is forming. Do not allow the substrate to dry out. Do not soak tomato leaves when watering, as this can easily cause sunburn and increases the likelihood of fungal diseases. Therefore, always direct the water stream at the soil where the tomatoes grow.

We cut off unnecessary side shoots (wolves) growing from the main shoot. They are located between the main shoot and the individual layers of leaves. We break off the wolves with a quick movement, keeping it as close to the main shoot as possible. The frequency of this treatment depends on the rate at which wolves appear. In this way, we limit the amount of green mass, thanks to which the plant puts more energy into fruit growth.

During the flowering phase of open tomato flowers, spray them with Pylicol fertilizer solution. It facilitates fruit set, which means we can count on higher yields.

Protection against diseases and pests

Choose varieties that are resistant to diseases such as potato blight. If we have a sensitive variety, preventive spraying against potato blight should be carried out every 7 days, using agents with different mechanisms of action. These are, for example: Amistar 250 SC, Miedzian 350 SC, Revus 250 SC, Signum 33 WG. The risk of disease is greater when there are temperature fluctuations and high air humidity.

Plant protection products should be used safely. Before each use, read the label and product information. Know the hazards and follow the precautions listed on the label.

Przydomowa uprawa pomidorów

Uprawiając pomidory we własnym ogródku, mamy dostęp do zdrowych warzyw na wyciągnięcie ręki. Sznury czerwonych owoców ozdabiają naszą zieloną oazę, a satysfakcja z zebranych plonów jest ogromna. Uprawa pomidorów jest łatwa pod warunkiem, że pamięta się o podstawowych zabiegach pielęgnacyjnych.

Stanowisko i uprawa

Stanowisko do uprawy pomidorów powinno być słoneczne i ciepłe, osłonięte od wiatru. Glebę przekopujemy na 20 cm w głąb, w miejscach gdzie będą sadzone pomidory. Dodajemy Nawóz do pomidorów i papryki Agrecol w dawce 80-100 g na 1 m2  i mieszamy ze spulchnioną wcześniej glebą.Rozstawa przy sadzeniu może być różna, zależy to od odmiany naszych pomidorów. O rozsadę zapytajmy sprzedawcę, u którego kupiliśmy rozsadę. Jeśli wysiewaliśmy pomidory do rozsad samodzielnie, pamiętajmy o zachowaniu opakowania z informacją o warunkach uprawy.

Pomidory należy posadzić w dołki dość głęboko, aż do poziomu najniższych liści. Pozwoli to na rozwój nowych korzeni z łodygi, co zapewni lepsze pobieranie wody i składników pokarmowych.

Należy pamiętać o tym, że wysokie odmiany wymagają podparcia i często są prowadzone na 1, 2 lub 3 pędy główne. Wówczas wszystkie niepotrzebne rozgałęzienia usuwamy. Pomidory przywiązujemy do wcześniej umieszczonego w ziemi palika. Dzięki temu rośliny będą rosły stabilniej, a kruche gałązki nie będą łamane przez wiatr. Najlepszym sposobem na unieruchomienie pomidora jest poprowadzenie sznurka pod liściem na pędzie głównym i przywiązanie go do palika.

Nawożenie

Pomidory mają wysokie wymagania pokarmowe. W szczególności potrzebują duże potasu i fosforu, a dostarczenie tych składników zapewni obfite kwitnienie i owocowanie. Po zasadzeniu wstrzymajmy się tydzień lub dwa z nawożeniem. Po tym czasie zastosujmy specjalistyczny Nawóz Agrecol do pomidorów i papryki w formie granulek. Odpowiednia dawka to ok 30 g na 1 m2 czyli około 5-15 g na jeden krzak. Dla ułatwienia – jedna garść to około 30 g nawozu granulowanego. Po rozsypaniu granulek należy delikatnie wymieszać je z glebą, a rośliny podlać. Najlepszy efekt odżywienia roślin uzyska się przy stosowaniu tego nawozu raz na 2 – 3 tygodnie.

Pielęgnacja

Około dwa tygodnie po posadzeniu pomidorów obrywamy 3-4 dolne liście, aby zapewnić większy przepływ powietrza. Warto też ściółkować glebę wokół pomidorów słomą lub sianem. Zapobiega to występowaniu chwastów, a także zmniejsza parowanie wody z gleby. Ściółka jest bardzo przydatna, ponieważ pomidory są bardzo wrażliwe na niedobory wody.

Pomidory podlewamy dość często, ponieważ rośliny te potrzebują dużo wody, zwłaszcza w okresach suszy i w okresie wykształcania się owoców. Nie dopuszczajmy do przesuszenia podłoża. Nie wolno moczyć liści pomidorów podczas podlewania, ponieważ łatwo wtedy o poparzenia słoneczne, a też zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia chorób grzybowych. Dlatego strumień wody kierujmy zawsze na glebę, w której rosną pomidory.

Obrywamy zbędne pędy boczne (wilki) wyrastające z pędu głównego. Znajdują się one pomiędzy pędem głównym a poszczególnymi piętrami liści. Wilki wyłamujemy szybkim ruchem, trzymając go jak najbliżej pędu głównego. Częstotliwość tego zabiegu zależy od tempa pojawiania się wilków. Ograniczamy w ten sposób ilość zielonej masy, dzięki czemu roślina więcej energii wkłada we wzrost owoców.

W fazie kwitnienia otwartych kwiatów pomidora opryskujmy je roztworem nawozowym Pylicol. Ułatwia on zawiązywanie owoców, przez co możemy liczyć na większe plony.

Ochrona przed chorobami i szkodnikami

Wybierajmy odmiany odporne na choroby takie jak zaraza ziemniaka. Jeśli posiadamy odmianę wrażliwą, należy zapobiegawczo wykonywać opryski przeciwko zarazie ziemniaka co 7 dni, środkami o różnych mechanizmach działania. Są to na przykład: Amistar 250 SCMiedzian 350 SCRevus 250 SCSignum 33 WG. Zagrożenie chorobami jest większe, gdy występują wahania temperatur oraz przy wysokiej wilgotności powietrza.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Related Posts

Albinism in the World of Botany.

Content   Treść   The Mystery of Plant Leukemia. I found something that combines plant biology with human medicine – plant albinism, also known as

Home cultivation of tomatoes.

Content   Treść   Growing tomatoes at home By growing tomatoes in our own garden, we have access to healthy vegetables at our fingertips. Ropes