HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Organic or mineral? Enrichment garden

Search Posts

Most Popular Posts

Share:

A beautiful, well-kept garden pleases the eye. However, we must remember that the basis of healthy and beautiful plants is a healthy, nutrient-rich soil. Nutrients are found in humus. We very often make a mistake removing plant debris from the garden. Then, caries do not arise, because there is no use for it. If we want to have a “clean” garden, it is worth managing plant residues to make compost. Virtually all plant residues, organic waste (except meat and animal excrement) are suitable for composting. It is better not to compost weeds with seeds, diseased plants. Compost is ready after 9-12 months. The finished compost is spread over the ground with a layer of at least 2 cm thick, and then mixed with it. In the case of lawns, spread the compost to a thickness of about 1 cm and then rake the surface of the lawn.

The second way to fertilize is manure. We are going fresh in about 4-6 kg / meter squared. Since fresh manure with a bad smell is not suitable for home gardens. Granular manure does not have this disadvantage. It is also free from pathogenic organisms, eggs, insect larvae and seeds. This fertilizer is produced in the process of fermentation, gas and manure gas.

Unfortunately, it often happens that we cannot compost ourselves. Manure, which is a very good fertilizer, does not have to contain enough nutrients that our plants need. Then we are left with synthetic plant feeding. Currently, there are many high-quality fertilizers on sale, even for specific plants. Synthetic fertilizers are not bad, as long as they are used in accordance with the manufacturer’s instructions. We offer loose fertilizers, in the form of granules, gels or in liquid form. After applying the fertilizer, it is worth mixing it with the soil, if possible. A convenient form is the use of slow-release fertilizers. It very often happens that due to the multitude of activities, we forget about fertilizing our plants – the use of slow-release fertilizer will allow us to eliminate such situations. Plants will thank us with their beauty.

Piękny, zadbany ogród cieszy oko. Musimy jednak pamiętać, że podstawą zdrowych i pięknych roślin jest zdrowa, bogata w składniki odżywcze gleba. Składniki odżywcze znajdują się w próchnicy. Bardzo często popełniamy błąd usuwając resztki roślinne z ogrodu. Wtedy próchnica nie powstaje, bo nie ma z niej pożytku. Jeśli chcemy mieć „czysty” ogród, warto zagospodarować resztki roślinne na kompost. Praktycznie wszystkie pozostałości roślinne, odpady organiczne (z wyjątkiem mięsa i odchodów zwierzęcych) nadają się do kompostowania. Lepiej nie kompostować chwastów z nasionami, chorymi roślinami. Kompost jest gotowy po 9-12 miesiącach. Gotowy kompost rozprowadza się na ziemi warstwą o grubości co najmniej 2 cm, a następnie miesza z nim. W przypadku trawników kompost rozsypać na grubość ok. 1 cm, a następnie zgrabić powierzchnię trawnika.

Drugim sposobem nawożenia jest obornik. Jedziemy swiezy w okolo 4-6 kg/metr kwadratowy. Ponieważ świeży obornik o nieprzyjemnym zapachu nie nadaje się do ogrodów przydomowych. Obornik granulowany nie ma tej wady. Jest również wolny od organizmów chorobotwórczych, jaj, larw owadów i nasion. Nawóz ten jest wytwarzany w procesie fermentacji, gazu i gnojowicy.

Niestety często zdarza się, że sami nie możemy kompostować. Obornik, który jest bardzo dobrym nawozem, nie musi zawierać wystarczającej ilości składników odżywczych, których potrzebują nasze rośliny. Pozostaje nam wtedy syntetyczne dokarmianie roślin. Obecnie w sprzedaży jest wiele wysokiej jakości nawozów, nawet dla konkretnych roślin. Nawozy syntetyczne nie są złe, o ile są używane zgodnie z instrukcjami producenta. Oferujemy nawozy sypkie, w postaci granulek, żeli lub w postaci płynnej. Po zastosowaniu nawozu warto w miarę możliwości wymieszać go z glebą. Wygodną formą jest stosowanie nawozów wolnodziałających. Bardzo często zdarza się, że ze względu na mnogość działań zapominamy o nawożeniu naszych roślin – stosowanie nawozu o powolnym działaniu pozwoli nam wyeliminować takie sytuacje. Rośliny podziękują nam swoim pięknem.

Related Posts

Albinism in the World of Botany.

Content   Treść   The Mystery of Plant Leukemia. I found something that combines plant biology with human medicine – plant albinism, also known as

Home cultivation of tomatoes.

Content   Treść   Growing tomatoes at home By growing tomatoes in our own garden, we have access to healthy vegetables at our fingertips. Ropes