HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Liming the soil – a necessity or an unnecessary expense?

Search Posts

Most Popular Posts

Share:

Liming is nothing more than the use of fertilizers containing calcium to regulate (increase) the pH of the soil. In the following article you will learn why soil pH is important and what, when and how often you should deacidify the soil in your garden.

liming

Liming regulates the pH of the substrate

pH is often referred to as one of the main test parameters. On a micro scale, it is the interaction of H+ hydrogen ions with OH- hydroxide ions in the soil solution. It is this reaction that depends on the supply of extracted ingredients.

In acidic soils, there are often problems with phosphorus uptake, and heavy metals are easily absorbed by plants. On alkaline soils, it becomes inaccessible to plants from microelements. While each plant has its own, start with a pH to grow plants that will lean to slightly acidic and neutral with a pH in the range of 5.6 – 7.2.

 • pH below 4.5 – strong acidic , only some plant species tolerate such reaction
 • pH in the range of 4.6-5.5 – acidic acid , few plants prefer this pH of the substrate
 • pH in the range of 5.6-6.5 – slightly acidic , many species grow well in such soils
 • pH in the range of 6.6-7.2 – neutral  – plants are tested well on soils with such reactions
 • pH above 7.2 – alkaline base , many plants prefer such reactions

reaction defines liming

Soil acidification in Poland

According to the research  of the National Research Institute in Puławy,   the influence of soil in Poland  on the acid reaction is very acidic and acidic . Such a pH often makes it difficult or even causes effective cultivation of plants in these areas.

The soil in Poland is naturally  gradually acidified . This process results from the predominance of precipitation over the evaporation of water from this and the type of parent rock from which our ingredients come. Human activity is also not indifferent here, because the effects of ammonium and amide nitrogen fertilizers also cause a gradual decrease in the pH of the substrate.

Liming – advantages

Thanks to the use of calcium fertilizers on acidified soils, we regulate not only the pH of the substrate, but also improve its physical, chemical properties and operation. For regular liming, we increase the microbiological activity in the soil, increase the availability and effectiveness of assimilation of many minerals. In addition, we reduce the absorption of metals by structures.

The Ministry of the Environment itself   needs regular liming, because in 2019 a subsidy program for farmers was launched to subsidize their purchase of fertilizer lime.

liming of the liming agent

What to use for liming?

There are a lot of calcium fertilizers on the market, but each of them has proven itself in different conditions. Below are some of the most interesting of them:

 • calcium nitrate  – is a nitrogen-calcium fertilizer. It works perfectly in foliar feeding of plants suffering from calcium deficiency (e.g. to prevent physiological diseases of apples, tomatoes, peppers, lettuce). This fertilizer does not acidify the soil environment, but is not suitable for soil deacidification. Let’s treat it only as a source of nitrogen and calcium for plants.
 • oxide lime  – often the cheapest calcium fertilizer. It works quickly, but therefore causes sudden changes in soil pH, which, contrary to appearances, is not beneficial. This form of fertilizer lime is used in lower doses, mainly on heavy soils. Lime for whitewashing trees and deacidification of soils.
 • carbonate lime  – is the most universal lime for soil pH adjustment. They are most often obtained from natural, fragmented calcium rocks. It works slowly, thanks to which it does not negatively affect the biological life of the soil. If you do not know what to choose – this will definitely be the safest and best choice. Sample product:  Lime for lawns (and not only!) – calcium fertilizer .
 • dolomite  – is a ground rock containing not only calcium compounds, but also significant amounts of magnesium. It will be the best choice if you only want to slightly increase the pH of the substrate and at the same time want to cheaply supplement magnesium deficiencies in the soil.
 • basalt meal  – it is ground volcanic rock. Due to the relatively small amount of calcium, it is not classified as a calcium fertilizer. However, it is used in high doses and with its help we are able not only to supplement the deficiencies of microelements in sterile soil, but also to slightly increase its pH.

liming, test test, reaction test, acidification

Dosage of fertilizer lime

In order to deacidify the soil, we use calcium fertilizers in much higher doses than other fertilizers with nitrogen, potassium and phosphorus. In order to determine the optimal amount of liming agent to use, you should first test the current soil pH. Knowing the pH and its agronomic category (i.e. light/medium/heavy soil), we are able to precisely read the   required dose of calcium oxide from the table and convert it to a specific fertilizer.

In the case of  the calcium fertilizer we offer for organic farming,  2-10 kg of fertilizer is usually used per 100 m 2 .

the beginning of liming in the fall

Liming – when and how often?

You must bounce after performing the liming procedure. The plants are then in a state of rest, they are supported by temperature, and the use of them is higher. In addition, rains support the flushing of lime into the ground.

Due to the fact that the degree of acidification is gradual, it is recommended to use liming not more than once every 4 years. However, it is best if you use the supply of calcium fertilizer to the garden and test the current pH once every few years to accurately manipulate the dose of fertilizer used.

Wapnowanie to nic innego jak stosowanie nawozów zawierających wapń w celu uregulowania (podwyższenia) odczynu pH gleby. Z poniższego artykułu dowiesz się, dlaczego odczyn pH gleby jest ważny oraz czym, kiedy i jak często należy odkwaszać glebę w ogrodzie.

wapnowanie

Wapnowanie reguluje odczyn pH podłoża

Odczyn pH często bywa określany jako jeden z głównych parametrów badań. W skali mikro jest to oddziaływanie jonów wodorowych H+ do jonów wodorotlenkowych OH- w roztworze glebowym. To właśnie odczynu zależy od dostarczania składników pochodzących.

W glebach kwaśnych często występują problemy z pobieraniem fosforu, a metale ciężkie są łatwo przyswajane przez rośliny. Na glebach zasadowych zaś z mikroelementów staje się niedostępna dla roślin. O ile każda roślina ma swój własny, zacznij odczyn pH, aby uprawiać rośliny, które będą opierać się na lekko kwaśnym i obojętnym o pH w zakresie 5,6 – 7,2.

 • pH poniżej 4,5 – silne kwaśne , tylko niektóre gatunki roślin znoszą taki odczyn
 • pH w zakresie 4,6-5,5 – kwas kwaśny , mało roślin preferuje taki odczyn podłoża
 • pH w zakresie 5,6-6,5 – mało lekko kwaśne , wiele gatunków rośnie dobrze w takich glebach
 • pH w zakresie 6,6-7,2 – obojętne  – bada rośliny dobrze się na glebach o takie odczyny
 • pH powyżej 7,2 – podstawa zasadowa , wiele roślin preferuje takie odczyny

odczyn definiuje wapnowania

Zakwaszenie gleb w Polsce

Jak wynika z badań  Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,   wpływ gleby w Polsce  na kwaśny odczyn bardzo kwaśny i kwaśny . Takie pH często utrudnia lub wręcz powoduje efektywną uprawę roślin na tych terenach.

Gleby w Polsce w naturalny sposób  stopniowego zakwaszenia . Proces ten wynika z przewagi opadów atmosferycznych nad parowaniem wody z tego oraz rodzaju skał macierzystych, z których pochodzą nasze składniki. Działalność człowieka również nie jest tutaj obojętna, ponieważ skutki amonowych i amidowych nawozów azotowych powodują również stopniowe obniżenie pH podłoża.

Wapnowanie – zalety

Dzięki zastosowaniu nawozów wapniowych na glebach zakwaszonych regulujemy nie tylko sam odczyn pH podłoża, ale również poprawiamy jej właściwości fizyczne, chemiczne i działanie. W celu regularnego wapnowania zwiększamy aktywność mikrobiologiczną w glebie, zwiększamy dostępność oraz efektywność przyswajania wielu składników mineralnych. Dodatkowo zmniejszamy przyswajanie przez konstrukcje metali.

Samo  Ministerstwo Środowiska  potrzebuje regularnego wapnowania, ponieważ w 2019 roku uruchomiono program dopłat dla rolników, w celu dofinansowania zakupu przez nich wapna nawozowego.

wapnowanie środka wapnującego

Co używać do wapnowania?

Na rynku działalności jest multum nawozów wapniowych, jednak każdy z nich sprawdził się w innych warunkach. Poniżej przedstawiamy kilka najciekawszych z nich:

 • saletra wapniowa – to nawóz azotowo-wapniowy. Sprawdza się doskonale w dolistnym dokarmianiu roślin cierpiących na niedobór wapnia (np. w celu zapobiegania chorobom fizjologicznym jabłek, pomidorów, papryki, sałaty). Nawóz ten nie zakwasza środowiska glebowego, ale nie nadaje się do odkwaszania gleb. Traktujmy go jedynie jako źródło azotu i wapnia dla roślin.
 • wapno tlenkowe – często to najtańszy nawóz wapniowy. Działa on szybko, ale w związku z tym powoduje nagłe zmiany odczynu pH gleby, co wbrew pozorom nie jest korzystne. Tę formę wapna nawozowego stosujemy w niższych dawkach, głównie na glebach ciężkich. Wapno do bielenia drzew i odkwaszania gleb.
 • wapno węglanowe – to najbardziej uniwersalne wapno do regulacji odczynu pH gleby. Pozyskuje się je najczęściej z naturalnych, rozdrobnionych skał wapniowych. Działa powoli, dzięki czemu nie wpływa negatywnie na życie biologiczne gleby. Jeżeli nie wiesz co wybrać – to będzie zdecydowanie najbezpieczniejszy i najlepszy wybór. Przykładowy produkt: Wapno do trawników (i nie tylko!) – nawóz wapniowy.
 • dolomit – to mielona skała, zawierająca nie tylko związki wapnia, ale również znaczne ilości magnezu. Będzie to najlepszy wybór, jeśli chcemy tylko lekko podwyższyć pH podłoża i jednocześnie chcemy tanio uzupełnić niedobory magnezu w glebie.
 • mączka bazaltowa – to zmielona skała wulkaniczna. Z uwagi na stosunkowo niewielką ilość wapnia, nie jest zaliczana do nawozów wapniowych. Stosowana jest jednak w wysokich dawkach i przy jej pomocy jesteśmy w stanie nie tylko uzupełnić niedobory mikroelementów w wyjałowionej glebie, ale również lekko podwyższyć jej odczyn pH.

wapnowanie, badanie badania, badanie odczynu, zakwaszenie

Dawkowanie wapna nawozowego

W celu odkwaszenia gleb nawozy wapniowe stosujemy w znacznie wyższych dawkach niż inne nawozy z azotem, potasem i fosforem. W celu określenia optymalnej ilości środka wapnującego, jaki powinniśmy użyć, należy najpierw dokonać badania obecnego pH gleby. Znając odczyn pH oraz jej kategorię agronomiczną (tj. gleba lekka/średnia/ciężka) jesteśmy w stanie precyzyjnie odczytać z tabeli potrzebną dawkę tlenku wapnia i przeliczyć ją na konkretny nawóz.

W przypadku  oferowanego przez nas nawozu wapniowego do uprawy ekologicznej  zwykle stosuje się 2-10 kg nawozu na 100 m 2 .

początek wapnowania na jesień

Wapnowanie – kiedy i jak często?

Za wykonaniem wykonania zabiegu wapnowania należy się odbić. Rośliny są wtedy w stanie spoczynku, są wspomagane temperaturą, a korzystanie z nich jest wyższe. W dodatku deszcze wspomagają wpłukiwanie wapna w głąb podłoża.

Z uwagi, że stopień stopniowego zakwaszania, zaleca się wapnowanie działania nie działa niż raz na 4 lata. Najlepiej jednak, jeśli skorzystasz z zasilania ogrodu z nawozem wapniowym i raz na kilka lat badać aktualny odczyn pH, aby dokładnie manipulować stosowaną dawką nawozu.

Related Posts

Albinism in the World of Botany.

Content   Treść   The Mystery of Plant Leukemia. I found something that combines plant biology with human medicine – plant albinism, also known as

Home cultivation of tomatoes.

Content   Treść   Growing tomatoes at home By growing tomatoes in our own garden, we have access to healthy vegetables at our fingertips. Ropes