HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

MICE AND RAT – GRAIN , Arox – 150 g

£2.10

20 in stock

SKU CM-AR-GRAN-MYSZ-150G Categories: , , ,

Share with others:

Description

GRAIN FOR MOUSES AND RATS

ZED BF GRAIN is a ready-to-use bait (in sachets) in the form of grain, intended for fighting house mice (Mus musculus) inside buildings and brown rats (Rattus norvegicus) inside and around buildings. It is intended for use in tamper-resistant baiting stations.

Method of use and dosage:

Mice fighting:

Low infestation (low number of harmful organisms): Up to 50 g of bait per bait station. If more than one bait stations are required, the minimum distance between stations should be 5 m.

High infestation (high number of harmful organisms): Up to 50 g of bait per bait station. If more than one bait stations are required, the minimum distance between stations should be 2 m.

Fighting Rats:

Low infestation (low number of harmful organisms): Up to 100 g of bait per bait station. If more than one bait stations are required, the minimum distance between stations should be 10 m.

High infestation (high number of harmful organisms): Up to 100 g of bait per bait station. If more than one bait stations are required, the minimum distance between stations should be 5 m.

Regular inspections of bait stations should be conducted (at least every 2-3 days for mice treatment and every 5-7 days for rats, at the beginning of the rodent control period, at least once a week thereafter) to: determine the effectiveness of the product, assess the condition of bait stations and finding and removing dead rodents. The effects of using the product can be observed 4-10 days after consuming the bait. The bait eaten by rodents should be replenished. Bait damaged by water or contaminated should be replaced. Deratization stations should be placed in places protected against flooding.

ATTENTION!

The use of non-chemical control methods (e.g. traps) should be considered before using rodenticide products. Before using the product, read and follow the instructions contained in the information materials provided with the product or information provided at the point of sale. Other potential food sources for rodents (e.g. spilled grain or food residues) should be removed prior to treatment. Before using the product, do not interfere with the habitat of rodents, as this may affect the behavior of the animals and the consumption of the bait. Deratization stations should be placed in the immediate vicinity of areas where rodent activity has been observed (e.g. paths, nesting sites, livestock feeding areas, holes, burrows, etc.). Where possible, bait stations should be anchored to the ground or other structures. The bait should not be removed from the sachets. Bait stations should be placed out of the reach of children, birds, pets, livestock and non-target animals. Place bait stations away from food, drink and animal feed, and away from utensils and surfaces that come into contact with them. Do not place bait stations near places where they may come into contact with surface water. Do not eat, drink or smoke while using the product. After using the product, wash hands and skin exposed to direct contact with the product. After the derat treatment is completed, remove the bait stations and any bait found outside the stations. Rodents can carry diseases. Dead rodents and bait should be removed using protective gloves or tools such as pliers. The product contains a deterrent to accidental ingestion and a dye. The product is intended for general use.

Packaging: 150 g

ZIARNO DLA MYSZY I SZCZURÓW

ZED BF GRAIN to gotowa do użycia przynęta (w saszetkach) w postaci ziarna, przeznaczona do zwalczania myszy domowych (Mus musculus) wewnątrz budynków oraz szczurów brunatnych (Rattus norvegicus) wewnątrz i wokół budynków. Przeznaczony jest do stosowania w stacjach nęcących odpornych na manipulacje.

Sposób użycia i dawkowanie:

Walczące myszy:

Niska infestacja (mała liczba organizmów szkodliwych): Do 50 g przynęty na stacje przynętową. Jeśli wymagane jest więcej niż jedno stanowisko z przynętą, minimalna odległość między stacjami powinna wynosić 5 m.

Wysoka infestacja (duża liczba organizmów szkodliwych): Do 50 g przynęty na stację przynętową. Jeśli wymagane jest więcej niż jedno stanowisko z przynętą, minimalna odległość między stacjami powinna wynosić 2 m.

Walka ze szczurami:

Niska infestacja (mała liczba organizmów szkodliwych): Do 100 g przynęty na stację przynętową. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja z przynętą, minimalna odległość między stacjami powinna wynosić 10 m.

Wysoka infestacja (duża liczba organizmów szkodliwych): Do 100 g przynęty na stację przynętową. Jeśli wymagane jest więcej niż jedno stanowisko z przynętą, minimalna odległość między stacjami powinna wynosić 5 m.

Należy przeprowadzać regularne kontrole stanowisk nęcących (nie rzadziej niż co 2-3 dni w przypadku leczenia myszy i co 5-7 dni w przypadku szczurów, na początku okresu zwalczania gryzoni, następnie co najmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stanowisk przynętowych oraz znalezienia i usunięcia martwych gryzoni. Efekty stosowania produktu można zaobserwować po 4-10 dniach od spożycia przynęty. Przynętę zjedzoną przez gryzonie należy uzupełnić. Przynętę uszkodzoną przez wodę lub zanieczyszczoną należy wymienić. Stacje deratyzacyjne powinny być umieszczane w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem.

UWAGA!

Przed zastosowaniem produktów gryzoniobójczych należy rozważyć zastosowanie niechemicznych metod zwalczania (np. pułapek). Przed użyciem produktu należy zapoznać się i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w materiałach informacyjnych dołączonych do produktu lub informacjach podanych w punkcie sprzedaży. Inne potencjalne źródła pożywienia dla gryzoni (np. rozsypane ziarno lub resztki jedzenia) należy usunąć przed poddaniem działaniu substancji. Przed użyciem produktu nie ingeruj w siedlisko gryzoni, ponieważ może to wpłynąć na zachowanie zwierząt i spożycie przynęty. Stacje deratyzacyjne powinny być umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc, w których zaobserwowano aktywność gryzoni (np. ścieżki, miejsca lęgowe, miejsca karmienia zwierząt gospodarskich, nory itp.). Tam, gdzie to możliwe, stacje z przynętą powinny być zakotwiczone do podłoża lub innych konstrukcji. Przynęty nie należy wyjmować z saszetek. Stacje z przynętami powinny być umieszczone w miejscu niedostępnym dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych, zwierząt gospodarskich i zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Stacje z przynętami należy umieszczać z dala od żywności, napojów i paszy dla zwierząt oraz z dala od przyborów i powierzchni, które mają z nimi kontakt. Nie umieszczaj stacji z przynętami w pobliżu miejsc, w których mogą mieć kontakt z wodami powierzchniowymi. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Po użyciu produktu umyj ręce i skórę narażoną na bezpośredni kontakt z produktem. Po zakończeniu zabiegu derat usuń stacje z przynętą i wszelkie przynęty znalezione poza stacjami. Gryzonie mogą przenosić choroby. Martwe gryzonie i przynętę należy usuwać za pomocą rękawic ochronnych lub narzędzi, takich jak szczypce. Produkt przeznaczony do ogólnego użytku.

Opakowanie: 150 g

Additional information

Weight 0.25 kg
Dimensions 16 × 12.2 × 4.5 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products