HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Fertilizer for heathers and other acidophilic plants – Mineral Gel – 0.5L

£6.80

9 in stock

Please accept the fact that the colors of the products in the photos may differ from reality for many reasons, such as differences in resolution and monitor settings, lighting during shooting or even graphic editing. This is especially important in the case of online shopping, where we do not have the opportunity to see the product in person before buying.
I am a seller but also a buyer and I know how important the colors of the products you use for your projects are. I am also a designer and most of the photos in my listings are made by me. If you need more information about a product, please contact me before purchasing. It depends on the resolution of the model and individual monitor settings. If in doubt, it is always better to make sure and ask the seller for product details before buying.
Prohibition of copying and dissemination of photos: All provided photos are subject to copyright and remain the property of their owner (Image Owner). The Client (Person/Corporation) undertakes not to copy, alter, reproduce or distribute the photos without the written consent of the Photo Owner. The photos provided to the client are only intended for a specific purpose or project as agreed between the client and the owner of the photo. Any other use of the photos, not related to the contract, requires the written consent of the Photo Owner. Violation of these provisions may lead to the pursuit of legal claims against the Customer.

Share with others:

Description

FERTILIZER FOR HEATS AND HEATHERS AND OTHER ACIDISTIC PLANTS – MINERAL GEL

  •  for fertilizing heathers, heaths and other acidophilic plants
  •  intensifies the setting of magnificent flower buds
  •  extends the flowering period
  •  accelerates the growth and regeneration of shrubs

Contents

EC fertilizer

nitrogen (N) – 8%

phosphorus (P2O5) – 3%

potassium (K2O) – 7%

Micronutrients:

boron (B) 0.02%, copper (Cu) * 0.002%, iron (Fe) * 0.02%, manganese (Mn) * 0.015%, molybdenum (Mo) 0.002%, zinc (Zn) * 0.015%

* chelated by EDTA

The fertilizer for heathers and heaths and other acidophilic plants from the Mineral Gel series is a liquid mineral fertilizer in the form of a gel that can be dissolved in water. Designed to feed all heathers and heaths, as well as other plants from the heather family, which, like heathers, require an acidic substrate. The gel formula of the fertilizer dissolves very easily in water. The fertilizing solution can be successfully used to fertilize plants grown using traditional methods, as well as in hydroponic cultivation.

The fertilizer for heathers and heaths and other acidophilic plants from the Mineral Gel series fully meets the nutritional needs of these plants. It not only replenishes the soil with macronutrients, but also provides micronutrients that heathers and heaths need to develop. Plants belonging to the heather family require proper development – an acidic reaction of the substrate. Fertilizer for heathers and heathers as well as other acidophilic plants causes acidification of the substrate, which may change the reaction after many years of heather cultivation. Regularly used fertilizer stabilizes the acidity of the substrate. Due to the content of potassium and phosphorus, plants develop many flower buds and have an extended flowering period.

Heathers are usually plants that are slightly less frost-resistant than heathers, which means that in order to be strong and more frost-resistant, they should be optimally nourished. The fertilizer applied immediately after cutting the plants accelerates the regeneration and development of dense shrubs. The liquid formula of the fertilizer makes the ingredients quickly and easily available for shrubs with a shallow root system. Due to this feature, they need a systematic supply of nutrients that quickly escape into the deeper layers of the soil.

Application method

The package contains a transparent cap for precise and convenient dosing of the fertilizer. The cap indicates three dosage levels, depending on the amount of water we use for irrigation:

Level I – a dose of 7 ml of fertilizer to be dissolved in 2 liters of water

Level II – a dose of 14 ml of fertilizer to be dissolved in 4 liters of water

Level III – a dose of 21 ml of fertilizer to be dissolved in 6 liters of water

The fertilizer should be used during the intensive and flowering period, as well as in the period preceding flowering, fertilize the plants once a week. During the rest of the growing season, fertilize the plants once a month. Do not exceed the recommended doses, as this could damage or destroy the plants.

Available packages: 0.5L

NAWÓZ NA  WRZOSY ORAZ INNE ROŚLINY KWAŚNIĄCE – ŻEL MINERALNY

 

  •  do nawożenia wrzosów, wrzosowisk i innych roślin kwasolubnych
  •  intensyfikuje zawiązywanie okazałych pąków kwiatowych
  •  wydłuża okres kwitnienia
  •  przyspiesza wzrost i regenerację krzewów

 

Zawartość

nawóz WE

azot (N) – 8%

fosfor (P2O5) – 3%

potas (K2O) – 7%

Mikroelementy:

bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* chelatowane przez EDTA

Nawóz do wrzosów i wrzosowisk oraz innych roślin kwasolubnych z serii Mineral Gel to płynny nawóz mineralny w postaci żelu rozpuszczalnego w wodzie. Przeznaczony do zasilania wszystkich wrzosowatych i wrzosowatych, a także innych roślin z rodziny wrzosowatych, które podobnie jak wrzosy wymagają kwaśnego podłoża. Żelowa formuła nawozu bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie. Roztwór nawozowy można z powodzeniem stosować do nawożenia roślin uprawianych metodami tradycyjnymi, jak również w uprawie hydroponicznej.

Nawóz do wrzosów i wrzosowisk oraz innych roślin kwasolubnych z serii Mineral Gel w pełni zaspokaja potrzeby pokarmowe tych roślin. Nie tylko uzupełnia glebę w makroelementy, ale także dostarcza mikroelementów, których wrzosy i wrzosowiska potrzebują do rozwoju. Rośliny należące do rodziny wrzosowatych wymagają odpowiedniego rozwoju – kwaśnego odczynu podłoża. Nawóz pod wrzosy i wrzosy oraz inne rośliny kwasolubne powoduje zakwaszenie podłoża, co może zmienić odczyn po wielu latach uprawy wrzosu. Regularnie stosowany nawóz stabilizuje kwasowość podłoża. Dzięki zawartości potasu i fosforu rośliny rozwijają liczne pąki kwiatowe i mają wydłużony okres kwitnienia.

Wrzosy to zazwyczaj rośliny nieco mniej mrozoodporne niż wrzosy, co oznacza, że ​​aby były mocne i bardziej odporne na mróz, należy je optymalnie odżywiać. Nawóz stosowany bezpośrednio po ścięciu roślin przyspiesza regenerację i rozwój gęstych krzewów. Płynna formuła nawozu sprawia, że ​​składniki są szybko i łatwo dostępne dla krzewów o płytkim systemie korzeniowym. Ze względu na tę cechę potrzebują systematycznego dostarczania składników pokarmowych, które szybko przedostają się do głębszych warstw gleby.

Metoda aplikacji

Opakowanie zawiera przezroczystą nakrętkę umożliwiającą precyzyjne i wygodne dozowanie nawozu. Nakrętka wskazuje trzy poziomy dozowania, w zależności od ilości wody używanej do nawadniania:

Poziom I – dawka 7 ml nawozu do rozpuszczenia w 2 litrach wody

II stopień – dawka 14 ml nawozu do rozpuszczenia w 4 litrach wody

Stopień III – dawka 21 ml nawozu do rozpuszczenia w 6 litrach wody

Nawóz stosować w okresie intensywnego kwitnienia, a także w okresie poprzedzającym kwitnienie, nawozić rośliny raz w tygodniu. W pozostałej części sezonu wegetacyjnego nawozić rośliny raz w miesiącu. Nie przekraczać zalecanych dawek, gdyż może to uszkodzić lub zniszczyć rośliny.

Dostępne opakowania: 0,5L

Additional information

Weight 0.6 kg
Dimensions 5 × 6.5 × 20 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products