HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Crystalline fertilizer for thuja, against browning of needles-0.25 kg

£5.60

Coming Soon!

SKU Kryst-TUJA-przec-BR-ig-250G Categories: ,
Fertilizer against browning of needles - Margaret Mayar Garden Centre - UK
Fertilizer against browning of needles – Margaret Mayar Garden Centre – UK

Thujas: A quick-acting crystalline fertilizer against browning of needles and chlorosis on confiers. Revives green color.

Share with others:

Description

TUJE AGAINST BROWN – FERTILIZER FOR THUJAS AND OTHER CONIFEROUS PLANTS

Thujas against browning – it is a crystalline fertilizer to be dissolved in water. Intervention fertilizer reducing symptoms of browning needles and symptoms of chlorosis. Easily digestible magnesium and iron contained in the fertilizer restore the intense green color of leaf scales and needles. Crystalline fertilizers immediately replenish nutrient deficiencies thanks to minerals that are available to plants in easily digestible forms.

 • reduces the symptoms of browning needles and chlorosis, resulting from a magnesium deficiency
 • has a positive effect on the intense green color of needles and scales of coniferous plants
 • works interventional
 • enough for 20 thuja up to 1 m high

Contents

 • EC fertilizer
 • phosphorus (P2O5) – 5%
 • potassium (K2O) – 13%
 • magnesium (MgO) – 15%
 • Micronutrients: boron (B) 0.02%, copper (Cu) * 0.02%, iron (Fe) * 0.14%, manganese (Mn) * 0.04%, molybdenum (Mo) 0.004%, zinc (Zn)*0.015%

* chelated by EDTA

Thujas are unique plants. They have needles transformed into leaf scales surrounding the shoot. A shallow root system characterizes these plants. Therefore, there is a need for constant watering, and at the same time providing nutrients, because their roots, growing on a limited area, quickly use the nutrients in their environment.

Deficiency of certain nutrients – mainly magnesium in thuja contributes (if we have already ruled out diseases and pests) to yellowing, and then to browning and dying off of leaf scales. Magnesium is an important element that is involved in the construction of chlorophyll – the green dye that gives color to scales, needles and leaves.

The Tuje anti-browning fertilizer contains as much as 15% of this element. Additionally, it contains iron, which activates the process of dyes formation. The remaining micronutrients also contribute to the attractive appearance of these plants. Phosphorus and potassium support plants in terms of drought resistance and also prepare plants for wintering. Tuje anti-browning fertilizer after a single application in the case of magnesium deficiency, replenishes its deficiency.

Note: The browning of the needles can also be caused by various diseases and pests, then you should use specialized plant protection products. The change in the color of the needles to a brownish winter season is also characteristic of some types of thuja, incl. ‘Brabant’, ‘Rheingold’.

Browning and dying off of the needles in the inner part of the plant is a natural process, while the plant grows, it loses its inner needles that are not reached by sunlight.

Application method

Use once or once a month, depending on the needs of the plants. You can apply the fertilizer to the soil in the form of an aqueous solution or in loose form.

For every 1 meter of the height of the conifer, allocate 3 teaspoons of fertilizer (15 g of fertilizer / 1 l of water), sprinkling it evenly or watering the obtained solution under the canopy of the crown of a tree or shrub.

In the case of creeping conifers, allocate 2 teaspoons of fertilizer (10 g / 1 liter of water) for every 0.5 meters of the diameter of the bush span.

Note: Do not apply the fertilizer directly to the plants, and if this occurs, rinse the plant with plenty of water. Water the fertilized plant abundantly, not allowing the substrate to dry out for at least a few days.

Packaging: 250g

If you’re unsure about this product, then feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, also recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret Mayar.

TUJE PRZECIWKO BRĄZOWI – NAWÓZ DO TUI I INNYCH ROŚLIN IGLASTYCH

Tuja przeciw brązowieniu – jest to nawóz krystaliczny do rozpuszczenia w wodzie. Nawóz interwencyjny redukujący objawy brązowienia igieł i objawy chlorozy. Łatwo przyswajalny magnez i żelazo zawarte w nawozie przywracają intensywny zielony kolor łuskom i igłom liści. Nawozy krystaliczne natychmiast uzupełniają niedobory składników odżywczych dzięki minerałom, które są dostępne dla roślin w łatwo przyswajalnych formach.

 • zmniejsza objawy brązowienia igieł i chlorozy, wynikające z niedoboru magnezu
 • korzystnie wpływa na intensywną zieloną barwę igieł i łusek roślin iglastych
 • roboty interwencyjne
 • wystarcza na 20 tui o wysokości do 1 m

Treść

 • Nawóz WE
 • fosfor (P2O5) – 5%
 • potas (K2O) – 13%
 • magnez (MgO) – 15%
 • Mikroelementy: bor (B) 0,02%, miedź (Cu) * 0,02%, żelazo (Fe) * 0,14%, mangan (Mn) * 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, (Zn) * 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Tuja to wyjątkowe rośliny. Mają igły przekształcone w łuski liściowe otaczające pęd. Rośliny te charakteryzują się płytkim systemem korzeniowym. Dlatego istnieje potrzeba ciągłego podlewania, a jednocześnie dostarczania składników odżywczych, ponieważ ich korzenie, rosnące na ograniczonym obszarze, szybko wykorzystują składniki odżywcze w swoim środowisku.

Niedobór niektórych składników odżywczych – głównie magnezu w tui przyczynia się (jeśli już wykluczyliśmy choroby i szkodniki) do żółknięcia, a następnie brązowienia i obumierania łusek liści. Magnez jest ważnym pierwiastkiem, który bierze udział w budowie chlorofilu – zielonego barwnika, który nadaje kolor łuskom, igłom i liściom.

Nawóz przeciw brązowieniu Tuje zawiera aż 15% tego pierwiastka. Dodatkowo zawiera żelazo, które aktywuje proces powstawania barwników. Pozostałe mikroelementy również przyczyniają się do atrakcyjnego wyglądu tych roślin. Fosfor i potas wspomagają rośliny pod względem odporności na suszę, a także przygotowują rośliny do zimowania. Tuje nawóz przeciw brązowieniu po jednorazowym zastosowaniu w przypadku niedoboru magnezu, uzupełnia jego niedobór.

Uwaga: Brązowienie igieł może być również spowodowane różnymi chorobami i szkodnikami, dlatego należy stosować specjalistyczne środki ochrony roślin. Zmiana koloru igieł na brązowawy sezon zimowy jest również charakterystyczna dla niektórych rodzajów tui, m.in. ‘Brabant’, ‘Rheingold’.

Brązowienie i obumieranie igieł w wewnętrznej części rośliny jest procesem naturalnym, podczas gdy roślina rośnie, traci wewnętrzne igły, do których nie dociera światło słoneczne.

Sposób stosowania

Stosować raz lub raz w miesiącu, w zależności od potrzeb roślin. Nawóz można aplikować do gleby w postaci roztworu wodnego lub w postaci sypkiej.

Na każdy 1 metr wysokości drzewa iglastego przeznacz 3 łyżeczki nawozu (15 g nawozu / 1 l wody), równomiernie posypując lub podlewając uzyskany roztwór pod baldachimem korony drzewa lub krzewu.

W przypadku pełzających drzew iglastych należy przeznaczyć 2 łyżeczki nawozu (10 g / 1 litr wody) na każde 0,5 metra średnicy rozpiętości krzewu.

Uwaga: Nie aplikuj nawozu bezpośrednio na rośliny, a jeśli tak się stanie, spłucz roślinę dużą ilością wody. Nawożoną roślinę obficie podlewać, nie dopuszczając do wyschnięcia podłoża przez co najmniej kilka dni.

Opakowanie: 250g

Jeśli nie masz pewności co do tego produktu, skontaktuj się z naszym zespołem. Chętnie Ci pomożemy, wyjaśnimy, jak działa produkt, a także polecimy inne odpowiednie opcje. Możesz również skontaktować się z nami na naszym fanpage’u na Facebooku – Centrum Ogrodnicze Margaret Mayar.

Additional information

Weight 0.4 kg
Dimensions 22 × 14 × 5 cm
Condition

New: A brand-new, unused, unopened and undamaged item in original retail packaging

Country

Poland

Type

Fertiliser

Organic

No

Form

Capsules

Material Basis

Micronutrients

Release Speed

Fast-Release

In/Out

Indoor/Outdoor

Season

Spring, Summer, Autumn

Ingredients

Nitrogen (N) Phosphorus (P2O5) Potassium (K2O) Micronutrients

Plant Type/ Destiny

Conifers, Thuja, Acidophilic plants

pole_dodatkowe_1843_rodzaj_opakowania

Sachet

MPN

52359550

producent

Agrecol

Expiry Date

Located on the package

EAN

5902341001065

Produkt.EAN

5902341001065

POJEMNOSC

0.25kg

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products