HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Lime for whitewashing trees and deacidification of soils -1.2 kg

£7.20

Coming Soon!

SKU Wapno-bielenie-drzew-1,2-kg Categories: ,

Share with others:

Description

LIME FOR BLEACHING THE TRUNKS OF TREES AND SHRUBS ALSO DEACIDIFICATION OF SOILS

Lime is intended for bleaching the trunks of trees and shrubs in order to avoid the effects of the so-called winter burn. It also serves the purpose of de-acidifying soils for acid-tolerant crops.

  • calcium oxide for bleaching tree trunks
  • protects trees against damage caused by sudden changes in temperature
  • it is also suitable for deacidification of soils for crops that do not tolerate acid reaction

Contents

  • calcium (CaO) – 70%

Painting trunks with lime is a very important winter procedure in fruit orchards and in the amateur cultivation of fruit trees. When painting, we give trunks and thick branches white, because white reflects sunlight and protects against heating.

Excessively heated tree trunks, especially in spring, trigger premature vegetation, which can lead to frozen flower buds. Painting also prevents frost cracks and scaling wounds caused by sudden temperature drops, which lead to the freezing of excessively hydrated cells.

Liming is a very important treatment on acidic soils, which aims to increase the pH of the substrate to slightly acidic, neutral or alkaline. Especially recommend lime in the form of oxide for heavy soils, which are clayey and compact. It has properties that improve the structure of the soil.

It loosens the compacted soil, creating a lumpy structure that allows water and air to accumulate in the spaces. The oxide form of lime is very quick to act. Calcium is also a very important macronutrient in plant development. It improves the absorption of phosphorus, potassium, magnesium and trace elements.

It also has the ability to bind heavy metals harmful to plants from the soil, including cadmium, lead, chromium. Soil liming has a positive effect on the quality of the crops. For example, tomatoes with a calcium deficiency develop a disease – dry top rot.

Application method

Tree whitewashing:

To whiten tree trunks, use lime during the winter season, from December to March. You should do the first lime painting in December. However, if the white layer washes off, you should repeat the bleaching to whiten the trees by March.

To paint the trees, prepare a solution by stirring lime gradually into about 1 liter of water until you obtain a thick mixture.

During the treatment, do not allow lime or its solution to get into the eyes.

Liming (deacidification) of soils:

Use lime on acidic soils that require preparation for cultivation of plants requiring a higher pH (slightly acidic, neutral or alkaline). Before starting liming, it is good to measure the pH of the soil with a special acid meter.

To deacidify the soil, apply lime every 2-3 years.

The best time to use lime is autumn – after the end of vegetation, but it can also be used in early spring – before the beginning of vegetation.

Fall fertilization or fertilization with nitrogen-containing fertilizers should not be combined with liming. The interval between fertilization and liming should depend on the duration of action of the fertilizer used.

One 1.2 kg package is sufficient for an application of about 15 m2.

The treatment is best carried out on moist soil in windless weather, because the lime is in the form of a powder. When sprinkling lime in the early spring, mix the lime with the soil as much as possible. When using, wear protective gloves and protect your eyes.

Packaging: 1.2 kg

If you’re unsure about this product, then feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, also recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret Mayar.

WAPNO DO WYBIELANIA PNI DRZEW I KRZEWÓW ORAZ DO ODKWASZANIA GLEB

Wapno przeznaczone jest do wybielania pni drzew i krzewów w celu uniknięcia skutków tzw. poparzeń zimowych. Służy także do odkwaszania gleb pod uprawy kwasoodporne.

  • tlenek wapnia do wybielania pni drzew
  • chroni drzewa przed uszkodzeniami spowodowanymi nagłymi zmianami temperatury
  • nadaje się również do odkwaszania gleb pod uprawy nietolerujące odczynu kwaśnego

Zawartość

  • wapń (CaO) – 70%

Malowanie pni wapnem jest bardzo ważnym zabiegiem zimowym w sadach owocowych oraz w amatorskiej uprawie drzew owocowych. Malując nadajemy pniom i grubym gałęziom biel, gdyż biel odbija światło słoneczne i chroni przed nagrzewaniem.

Nadmiernie nagrzane pnie drzew, zwłaszcza wiosną, powodują przedwczesną wegetację, co może prowadzić do zamarznięcia pąków kwiatowych. Malowanie zapobiega również pęknięciom odmrożeniowym i łuszczącym się ranom powstałym na skutek nagłych spadków temperatury, które prowadzą do zamarzania nadmiernie nawodnionych komórek.

Wapnowanie jest bardzo ważnym zabiegiem na glebach kwaśnych, którego celem jest podniesienie odczynu podłoża do lekko kwaśnego, obojętnego lub zasadowego. Szczególnie polecamy wapno w formie tlenkowej na gleby ciężkie, które są gliniaste i zwięzłe. Posiada właściwości poprawiające strukturę gleby.

Rozluźnia zagęszczoną glebę, tworząc grudkowatą strukturę, która umożliwia gromadzenie się wody i powietrza w przestrzeniach. Tlenkowa postać wapna działa bardzo szybko. Wapń jest również bardzo ważnym makroelementem w rozwoju roślin. Poprawia wchłanianie fosforu, potasu, magnezu i pierwiastków śladowych.

Posiada również zdolność wiązania z gleby szkodliwych dla roślin metali ciężkich, m.in. kadmu, ołowiu, chromu. Wapnowanie gleby korzystnie wpływa na jakość plonów. Na przykład pomidory z niedoborem wapnia rozwijają chorobę – suchą zgniliznę wierzchołkową.

Metoda aplikacji

Wybielanie drzew:

Do wybielenia pni drzew używaj wapna w sezonie zimowym, od grudnia do marca. Pierwsze malowanie wapnem powinieneś wykonać w grudniu. Jeśli jednak biała warstwa się zmyje, należy powtórzyć wybielanie, aby drzewka wybielić do marca.

Aby pomalować drzewa, przygotuj roztwór, stopniowo mieszając wapno z około 1 litrem wody, aż do uzyskania gęstej mieszaniny.

Podczas zabiegu nie wolno dopuścić do przedostania się wapna lub jego roztworu do oczu.

Wapnowanie (odkwaszanie) gleb:

Wapno stosować na glebach kwaśnych, które wymagają przygotowania pod uprawę roślin wymagających wyższego pH (lekko kwaśnego, obojętnego lub zasadowego). Przed rozpoczęciem wapnowania dobrze jest zmierzyć pH gleby specjalnym kwasomierzem.

W celu odkwaszenia gleby należy co 2-3 lata stosować wapno.

Najlepszym terminem stosowania wapna jest jesień – po zakończeniu wegetacji, ale można go stosować także wczesną wiosną – przed rozpoczęciem wegetacji.

Nawożenia jesiennego lub nawozów zawierających azot nie należy łączyć z wapnowaniem. Odstęp pomiędzy nawożeniem a wapnowaniem powinien być uzależniony od czasu działania użytego nawozu.

Jedno opakowanie 1,2 kg wystarcza na pokrycie około 15 m2.

Zabieg najlepiej przeprowadzić na wilgotnej glebie przy bezwietrznej pogodzie, ponieważ wapno ma postać proszku. Podczas posypywania wapnem wczesną wiosną należy możliwie jak najbardziej wymieszać wapno z ziemią. Podczas stosowania należy nosić rękawice ochronne i chronić oczy.

Opakowanie: 1,2 kg

Additional information

Weight 1.2 kg
Dimensions 22 × 19 × 6 cm
MPN

52831460

EAN

5902341002932

Produkt.EAN

5902341002932

POJEMNOSC

1.2kg

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products