HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Autumn fertilizer, granulated for lawn, without nitrogen – 3 kg – Hortifoska

£16.20

19 in stock

SKU HORTIFOSKA-JESIEN-trawa-3-kg Categories: , ,
Please accept the fact that the colors of the products in the photos may differ from reality for many reasons, such as differences in resolution and monitor settings, lighting during shooting or even graphic editing. This is especially important in the case of online shopping, where we do not have the opportunity to see the product in person before buying.
I am a seller but also a buyer and I know how important the colors of the products you use for your projects are. I am also a designer and most of the photos in my listings are made by me. If you need more information about a product, please contact me before purchasing. It depends on the resolution of the model and individual monitor settings. If in doubt, it is always better to make sure and ask the seller for product details before buying.
Prohibition of copying and dissemination of photos: All provided photos are subject to copyright and remain the property of their owner (Image Owner). The Client (Person/Corporation) undertakes not to copy, alter, reproduce or distribute the photos without the written consent of the Photo Owner. The photos provided to the client are only intended for a specific purpose or project as agreed between the client and the owner of the photo. Any other use of the photos, not related to the contract, requires the written consent of the Photo Owner. Violation of these provisions may lead to the pursuit of legal claims against the Customer.

Share with others:

Description

AUTUMN FERTILIZER FOR LAWN

Autumn fertilizer for lawns – Hortifoska is packed in a very convenient to use package, provided with a zipper that allows resealing. Also perfect for fertilizing ornamental grasses, e.g. miscanthus,  fescue, pampas grasses and other grasses with high nutritional requirements. The fertilizer primarily prepares plants for difficult winter conditions. It is worth starting to use autumn fertilizers in summer (even from July, instead of nitrogen fertilizers).

 • fertilizer for the autumn nutrition of lawns
 • strengthens the grass root system
 • prepares the lawn for winter rest
 • efficiency: 1 kg per 50 m2

Contents

 • EC fertilizer
 • phosphorus (P2O5) – 8%
 • potassium (K2O) – 30%

Hortifoska autumn fertilizer for lawns comes in a convenient package with a resealable zipper. The foil packaging prevents moisture penetration, avoiding lumps in the fertilizer. The offer includes 1 kg, 3 kg and 25 kg packages.

Potassium regulates water processes in plants. This boosts winter water resistance. Phosphorus stimulates plants to produce a healthy and well-developed root system, which translates into better resistance to adverse environmental factors. Additionally, phosphorus and potassium strengthen the grasses resistance to diseases.

Grasses properly nourished have a better condition in spring, which reduces the risk of falling ill with a fungal disease – snow mold – after the snow recedes.

Most importantly, Hortifoska autumn fertilizer is nitrogen-free. This prevents excessive growth and sensitive young shoots in low temperatures. The balanced composition helps the plants to enter the winter dormancy, and also increases the winter hardiness and frost resistance of plants.

 

Application method

You can use the fertilizer from mid-July to better prepare plants for winter dormancy. However, the best time to start fertilizing with fall fertilizer is August. Then the plants will have time to make optimal use of the nutrients supplied before the onset of winter.

In recent years, climate changes have extended the summer-autumn period. This results in a longer vegetation period for plants. Therefore, fertilization with autumn fertilizer can be repeated after 2 months. Avoid delaying fertilization until frost. Frozen ground hinders nutrient absorption by plants.

In spring, you can also use fall fertilizer for conifers, but then it’s worth supplementing it with nitrogen fertilizer.

 

Fertilizer doses

In the recommended period, use 20 g (half a handful) * of fertilizer for every 1 m² of lawn area.

Sprinkle the fertilizer evenly over the lawn, and after use, water it abundantly. The fertilizer in contact with moist soil will gradually dissolve.

 

* One handful is about 30-40 g of fertilizer.

* The product has a new packaging design.

 

Package 3 kg

If you’re unsure about this product, feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, and recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret M

NAWÓZ JESIENNY DO TRAWNIKA

Jesienny nawóz do trawników – Hortifoska zapakowany jest w bardzo wygodne w użyciu opakowanie, wyposażone w zamek błyskawiczny umożliwiający ponowne zamknięcie. Doskonale nadaje się również do nawożenia traw ozdobnych, np. miskanta, kostrzewy, traw pampasowych i innych traw o dużych wymaganiach pokarmowych. Nawóz przede wszystkim przygotowuje rośliny do trudnych warunków zimowych. Nawozy jesienne warto zacząć stosować latem (nawet od lipca, zamiast nawozów azotowych).

 • Nawóz do jesiennego odżywiania trawników
 • wzmacnia system korzeniowy trawy
 • przygotowuje trawnik do zimowego odpoczynku
 • wydajność: 1 kg na 50 m2

Treść

 • Nawóz WE
 • fosfor (P2O5) – 8%
 • potas (K2O) – 30%

Jesienny nawóz do trawników Hortifoska znajduje się w wygodnym opakowaniu z zamykanym zamkiem błyskawicznym. Opakowanie foliowe zapobiega przenikaniu wilgoci, unikając grudek w nawozie. W ofercie znajdują się opakowania 1 kg, 3 kg i 25 kg.

Potas reguluje procesy wodne w roślinach. Zwiększa to wodoodporność zimą. Fosfor pobudza rośliny do produkcji zdrowego i dobrze rozwiniętego systemu korzeniowego, co przekłada się na lepszą odporność na niekorzystne czynniki środowiskowe. Dodatkowo fosfor i potas wzmacniają odporność traw na choroby.

Trawy odpowiednio odżywione mają lepszą kondycję na wiosnę, co zmniejsza ryzyko zachorowania na chorobę grzybiczą – pleśń śniegową – po ustąpieniu śniegu.

Co najważniejsze, jesienny nawóz Hortifoska nie zawiera azotu. Zapobiega to nadmiernemu wzrostowi i wrażliwym młodym pędom w niskich temperaturach. Zbilansowany skład pomaga roślinom wejść w stan spoczynku zimowego, a także zwiększa zimotrwalosc i mrozoodporność roślin.

 

Sposób stosowania

Nawóz można stosować od połowy lipca, aby lepiej przygotować rośliny do spoczynku zimowego. Jednak najlepszym czasem na rozpoczęcie nawożenia nawozem jesiennym jest sierpień. Wtedy rośliny będą miały czas na optymalne wykorzystanie składników odżywczych dostarczonych przed nadejściem zimy.

W ostatnich latach zmiany klimatyczne wydłużyły okres letnio-jesienny. Skutkuje to dłuższym okresem wegetacji roślin. Dlatego nawożenie nawozem jesiennym można powtórzyć po 2 miesiącach. Unikaj opóźniania nawożenia do mrozu. Zamarznięta ziemia utrudnia wchłanianie składników odżywczych przez rośliny.

Wiosną można również zastosować jesienny nawóz do drzew iglastych, ale wtedy warto uzupełnić go nawozem azotowym.

 

Dawki nawozów

W zalecanym okresie stosować 20 g (pół garści)* nawozu na każdy 1 m² powierzchni trawnika.

Nawóz rozsypać równomiernie na trawniku, a po użyciu obficie podlać. Nawóz w kontakcie z wilgotną glebą będzie się stopniowo rozpuszczał.

 

* Jedna garść to około 30-40 g nawozu.

* Produkt posiada nową szatę graficzną opakowania.

 

Opakowanie 3 kg

Jeśli nie masz pewności co do tego produktu, skontaktuj się z naszym zespołem. Chętnie Ci pomożemy, wyjaśnimy, jak działa produkt i polecimy inne odpowiednie opcje. Możesz również skontaktować się z nami na naszym fanpage’u na Facebooku – Centrum Ogrodnicze Małgorzata M

Additional information

Weight 3.6 kg
Dimensions 25 × 19 × 7 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products