HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Autumn fertilizer – granulated for conifer, without nitrogen – 5 kg

£27.00

5 in stock

SKU AGRECOL-JESIEN-iglak-5-kg Categories: , , ,
Please accept the fact that the colors of the products in the photos may differ from reality for many reasons, such as differences in resolution and monitor settings, lighting during shooting or even graphic editing. This is especially important in the case of online shopping, where we do not have the opportunity to see the product in person before buying.
I am a seller but also a buyer and I know how important the colors of the products you use for your projects are. I am also a designer and most of the photos in my listings are made by me. If you need more information about a product, please contact me before purchasing. It depends on the resolution of the model and individual monitor settings. If in doubt, it is always better to make sure and ask the seller for product details before buying.
Prohibition of copying and dissemination of photos: All provided photos are subject to copyright and remain the property of their owner (Image Owner). The Client (Person/Corporation) undertakes not to copy, alter, reproduce or distribute the photos without the written consent of the Photo Owner. The photos provided to the client are only intended for a specific purpose or project as agreed between the client and the owner of the photo. Any other use of the photos, not related to the contract, requires the written consent of the Photo Owner. Violation of these provisions may lead to the pursuit of legal claims against the Customer.

Share with others:

Description

AUTUMN FERTILIZER PREPARES CONIFERS, TREES AND LEAFY BUSHES FOR WINTER

Autumn fertilizer for conifers and deciduous trees for the winter:

 • fertilizer prepares the plants for winter
 • provides better wood growth
 • supplements the deficiencies of potassium, magnesium and sulfur
 • counteracts browning of the needles
 • fertilizer dosage: 30 g / meter of plant height or span

Contents

 • EC fertilizer
 • potassium (K2O) – 25%
 • magnesium (MgO) – 12%
 • sulfur (S) – 19%

Autumn fertilizer for conifers prepares conifers, deciduous trees and shrubs for winter. Granulated potassium and magnesium fertilizer, intended for autumn fertilization of all types of coniferous plants. It is also perfect for the cultivation of ornamental deciduous trees and shrubs, because it does not change the reaction of the substrate.

Primarily, the autumn fertilizer for conifers prepares plants for challenging winter conditions. It is worth starting to use autumn fertilizers in summer (even from July, instead of nitrogen fertilizers).

The high potassium content accelerates the lignification of the shoots, which protects the less resistant species of trees and shrubs from freezing. Magnesium is a component of enzymes responsible for plant resistance to temperature changes.

Its content in the autumn fertilizer for conifers effectively prevents the needles of coniferous plants from turning brown. Sulfur, on the other hand, is essential for building chemical compounds that increase plant resistance to fungal and bacterial diseases. Thanks to it, the plants have a better start in spring.

Crucially, conifer autumn fertilizer for conifers lacks nitrogen, avoiding excessive growth and vulnerable new shoots in cold.The balanced composition helps the plants to enter the winter dormancy and increases the winter hardiness and frost resistance of conifers.

Application method

The autumn fertilizer for conifers can be used from mid-July in order to better prepare plants for winter dormancy. However, the best time to start fertilizing with fall fertilizer is August. Then the plants will have time to make optimal use of the nutrients supplied before the onset of winter.

Climate shifts lengthened summer-autumn, extending plant growth in recent years. Therefore, fertilization with autumn fertilizer for conifers can be repeated after 2 months.

Frozen soil hampers nutrient absorption by plants, making timely fertilization vital. Autumn fertilizer for conifers can also be used in spring, but then it is worth supplementing it with nitrogen fertilizer.

Fertilizaer doses

The dose depends on the height of the plant:

 • use 30 g of fertilizer (about one handful) for every 1 meter of plant height,
 • creeping plants: use 30 g of fertilizer for every 1 meter of plant span.

Spread the autumn fertilizer for conifers evenly around the plant and, if possible, mix it with the top layer of soil, and after use, water it abundantly. The fertilizer in contact with moist soil will gradually dissolve.

* one handful is about 30-40 g of fertilizer.

Package 5 kg

If you’re unsure about this product, feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, and recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret M

NAWÓZ JESIENNY PRZYGOTOWUJE DRZEWA IGLASTE, DRZEWA I KRZEWY LIŚCIASTE NA ZIMĘ

Jesienny nawóz do drzew iglastych i liściastych na zimę:

 • Nawóz przygotowuje rośliny do zimy
 • zapewnia lepszy wzrost drewna
 • uzupełnia niedobory potasu, magnezu i siarki
 • przeciwdziała brązowieniu igieł
 • Dawkowanie nawozu: 30 g / metr wysokości lub rozpiętości rośliny

Treść

 • Nawóz WE
 • potas (K2O) – 25%
 • magnez (MgO) – 12%
 • siarka (S) – 19%

Jesienny nawóz do drzew iglastych przygotowuje drzewa iglaste, drzewa liściaste i krzewy na zimę. Nawóz potasowo-magnezowy granulowany, przeznaczony do jesiennego nawożenia wszystkich rodzajów roślin iglastych. Doskonale nadaje się również do uprawy ozdobnych drzew i krzewów liściastych, ponieważ nie zmienia odczynu podłoża.

Przede wszystkim jesienny nawóz do drzew iglastych przygotowuje rośliny do trudnych warunków zimowych. Nawozy jesienne warto zacząć stosować latem (nawet od lipca, zamiast nawozów azotowych).

Wysoka zawartość potasu przyspiesza zdrewnienie pędów, co chroni mniej odporne gatunki drzew i krzewów przed przemarzaniem. Magnez jest składnikiem enzymów odpowiedzialnych za odporność roślin na zmiany temperatury.

Jego zawartość w jesiennym nawozie do drzew iglastych skutecznie zapobiega brązowieniu igieł roślin iglastych. Siarka natomiast jest niezbędna do budowy związków chemicznych, które zwiększają odporność roślin na choroby grzybowe i bakteryjne. Dzięki niemu rośliny mają lepszy start wiosną.

Co najważniejsze, jesienny nawóz do drzew iglastych dla drzew iglastych nie zawiera azotu, co pozwala uniknąć nadmiernego wzrostu i wrażliwych nowych pędów na zimno. Zbilansowany skład pomaga roślinom wejść w stan spoczynku zimowego oraz zwiększa zimotrwalosc i mrozoodporność drzew iglastych.

Sposób stosowania

Jesienny nawóz do drzew iglastych można stosować od połowy lipca, aby lepiej przygotować rośliny do spoczynku zimowego. Jednak najlepszym czasem na rozpoczęcie nawożenia nawozem jesiennym jest sierpień. Wtedy rośliny będą miały czas na optymalne wykorzystanie składników odżywczych dostarczonych przed nadejściem zimy.

Zmiany klimatyczne wydłużyły lato i jesień, wydłużając wzrost roślin w ostatnich latach. Dlatego nawożenie jesiennym nawozem do drzew iglastych można powtórzyć po 2 miesiącach.

Zamarznięta gleba utrudnia wchłanianie składników odżywczych przez rośliny, co sprawia, że terminowe nawożenie ma kluczowe znaczenie. Jesienny nawóz do drzew iglastych można stosować również wiosną, ale wtedy warto uzupełnić go nawozem azotowym.

Dawki nawozów

Dawka zależy od wysokości rośliny:

 • użyj 30 g nawozu (około jednej garści) na każdy 1 metr wysokości rośliny,
 • Rośliny pełzające: użyj 30 g nawozu na każdy 1 metr rozpiętości roślin.

Jesienny nawóz do drzew iglastych rozprowadzić równomiernie wokół rośliny i, jeśli to możliwe, wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, a po użyciu obficie podlać. Nawóz w kontakcie z wilgotną glebą będzie się stopniowo rozpuszczał.

* jedna garść to około 30-40 g nawozu.

Opakowanie 5 kg

Jeśli nie masz pewności co do tego produktu, skontaktuj się z naszym zespołem. Chętnie Ci pomożemy, wyjaśnimy, jak działa produkt i polecimy inne odpowiednie opcje. Możesz również skontaktować się z nami na naszym fanpage’u na Facebooku – Centrum Ogrodnicze Małgorzata M

Additional information

Weight 6 kg
Dimensions 22 × 20 × 19 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products