HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

Anti-Weed Membrane, Geotextile, Non Woven Fabric, Black 1.6x10m, P-50g/m2, Pack

£11.25

10 in stock

SKU AGRI-SCIO-CZAR-P50-1.6X10M Categories: , ,
Please accept the fact that the colors of the products in the photos may differ from reality for many reasons, such as differences in resolution and monitor settings, lighting during shooting or even graphic editing. This is especially important in the case of online shopping, where we do not have the opportunity to see the product in person before buying.
I am a seller but also a buyer and I know how important the colors of the products you use for your projects are. I am also a designer and most of the photos in my listings are made by me. If you need more information about a product, please contact me before purchasing. It depends on the resolution of the model and individual monitor settings. If in doubt, it is always better to make sure and ask the seller for product details before buying.
Prohibition of copying and dissemination of photos: All provided photos are subject to copyright and remain the property of their owner (Image Owner). The Client (Person/Corporation) undertakes not to copy, alter, reproduce or distribute the photos without the written consent of the Photo Owner. The photos provided to the client are only intended for a specific purpose or project as agreed between the client and the owner of the photo. Any other use of the photos, not related to the contract, requires the written consent of the Photo Owner. Violation of these provisions may lead to the pursuit of legal claims against the Customer.

Share with others:

Description

ANTI-WEED MEMBRANE, GEOTEXTILE, NON WOVEN FABRIC,  BLACK 1.6M WIDTH, P-50G/M2

Are you a garden lover, owner of a plot of land, a balcony or maybe a terrace? Agrimpex products will allow you to protect your plants during every season. Regardless of whether you want to protect plants against cold winter, spring frosts or get rid of weeds. Check out Agrimpex products.

Spring covering geotextile with Agro Marina technology is one of our flagship products, which is manufactured based on strict quality standards. Our hallmark is reliability and durability.

Application:

• Naturally prevents the growth of weeds

• Perfect for growing vegetables

• Perfect for mulching fruit bushes

• It also has a decorative function when bark or a small decorative stone is poured on it

• Strengthens the root system of plants and at the same time prevents the loss of soil water

 

Protects from:

Weeds – By blocking the access of light to the ground, it prevents the development of unwanted weeds.

Excessive soil evaporation – Thanks to its structure, the Agrimpex geotextile maintains moisture in the soil, thus protecting against the loss of soil water.

Isolates the mulching material, e.g. bark, from the soil – Agrimpex geotextile separates the soil layer from the mulching material.

Dirt – Agrimpex geotextile separates fruit from the soil, thanks to which the collected fruit is clean.

 

Product features

Weight 50g/m2 – Optimally selected grammage to best serve its purpose.

Stabilized against UV radiation – thanks to which Agrimpex agrotextiles increase the service life in conditions exposed to UV radiation.

Responds to water deficit in the environment – The structure of Agrimpex agrotextile maintains moisture in the soil, thus protecting against the loss of soil water.

It heats the ground faster – which results in better root development, faster plant growth, and in the case of vegetables and fruits, increased yields.

Made of polypropylene – making the geotextile a very light and thin, yet durable material.

Water permeable – Thanks to its structure, the Agrimpex geotextile allows water and minerals to pass through.

Air permeable – The structure of the Agrimpex Agrotextile allows air exchange under the surface of the Agrotextile.

Increases humidity – Retains moisture under its surface, which prevents excessive evaporation of the soil, thus saving water and time associated with frequent watering of plants.

 

How to use:

1. Prepare the soil by removing weeds and turf. Then, after loosening and leveling the soil, spread the Agrotextile and cut crosswise (the length of the cut depends on the diameter of the root ball) in the place where the plants are to grow.

2. In the case of already growing plants, make an incision that will allow you to place the Agrotextile around them.

3. Fix the Agrotextile to the surface, preferably with pins or Agrimpex Agro-safety pins, to make sure it adheres stably.

4. For decoration, sprinkle bark or stone on the Agrotextile and water the plants without removing it. The porous structure of Agrotextile will allow water and air to flow freely.

 

Available sizes:  1.6x10m Pack

MEMBRANA PRZECIWCHWASTOWA, GEOWŁÓKNINA, WŁÓKNINA, CZARNA SZEROKOŚĆ 1,6M, P-50G/M2

Jesteś miłośnikiem ogrodów, właścicielem działki, balkonu, a może tarasu? Produkty Agrimpex pozwolą Ci chronić rośliny o każdej porze roku. Niezależnie od tego, czy chcesz zabezpieczyć rośliny przed mroźną zimą, wiosennymi przymrozkami czy pozbyć się chwastów. Sprawdź produkty Agrimpex.

Geowłóknina okrywająca sprężyny w technologii Agro Marina to jeden z naszych flagowych produktów, który wytwarzany jest w oparciu o rygorystyczne normy jakościowe. Naszym znakiem rozpoznawczym jest niezawodność i trwałość.

Aplikacja:

• Naturalnie zapobiega rozwojowi chwastów

• Idealny do uprawy warzyw

• Idealny do ściółkowania krzewów owocowych

• Pełni również funkcję dekoracyjną, gdy wylewa się na nią korę lub mały kamień ozdobny

• Wzmacnia system korzeniowy roślin i jednocześnie zapobiega utracie wody glebowej

 

Chroni przed:

Chwasty – Blokując dostęp światła do podłoża, zapobiega rozwojowi niechcianych chwastów.

Nadmierne parowanie gleby – Dzięki swojej strukturze geowłóknina Agrimpex utrzymuje wilgoć w glebie, chroniąc tym samym przed utratą wody glebowej.

Izoluje materiał ściółkujący, np. korę, od gleby – geowłóknina Agrimpex oddziela warstwę gleby od materiału ściółkującego.

Brud – Geowłóknina Agrimpex oddziela owoce od gleby, dzięki czemu zebrane owoce są czyste.

Cechy produktu

Gramatura 50g/m2 – Optymalnie dobrana gramatura, aby jak najlepiej spełniała swoje zadanie.

Stabilizowany przed promieniowaniem UV – dzięki czemu agrowłókniny Agrimpex zwiększają żywotność w warunkach narażonych na promieniowanie UV.

Reaguje na deficyt wody w środowisku – Struktura agrowłókniny Agrimpex utrzymuje wilgoć w glebie, chroniąc tym samym przed utratą wody glebowej.

Szybciej nagrzewa ziemię – co skutkuje lepszym rozwojem korzeni, szybszym wzrostem roślin, a w przypadku warzyw i owoców zwiększonymi plonami.

Wykonany z polipropylenu – dzięki czemu geowłóknina jest bardzo lekkim i cienkim, a jednocześnie wytrzymałym materiałem.

Przepuszczalność wody – Dzięki swojej strukturze geowłóknina Agrimpex przepuszcza wodę i minerały.

Przepuszczająca powietrze – Struktura Agrowłókniny Agrimpex umożliwia wymianę powietrza pod powierzchnią Agrowłókniny.

Zwiększa wilgotność – Zatrzymuje wilgoć pod swoją powierzchnią, co zapobiega nadmiernemu parowaniu gleby, oszczędzając tym samym wodę i czas związany z częstym podlewaniem roślin.

 

Sposób użycia:

1. Przygotuj glebę, usuwając chwasty i darń. Następnie po spulchnieniu i wyrównaniu gleby należy rozłożyć Agrowłókninę i ciąć w poprzek (długość cięcia uzależniona jest od średnicy bryły korzeniowej) w miejscu, w którym mają rosnąć rośliny.

2. W przypadku już rosnących roślin wykonaj nacięcie, które pozwoli na umieszczenie wokół nich Agrowłókniny.

3. Przymocuj agrowłókninę do podłoża, najlepiej za pomocą szpilek lub agrafek Agrimpex Agro, aby upewnić się, że stabilnie przylega.

4. Do dekoracji posyp agrowłókninę korą lub kamieniem i podlewaj rośliny bez jej usuwania. Porowata struktura agrowłókniny pozwoli na swobodny przepływ wody i powietrza.

Dostępne rozmiary: opakowanie 1,6x10m

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products