HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

HYDROGEL – Preparation for storing water in the substrate. Less watering – protects against drought.

£1.70£12.00

SKU N/A Category:
Water storage in granules - Margaret Mayar Garden Centre - UK
Water storage in granules – Margaret Mayar Garden Centre – UK

Hydrogel, a microcrystalline product, water storage in soil granules for potted and garden plants. It aids nutrient absorption, accelerates growth, and conserves water.

Share with others:

Description

HYDROGEL – WATER STORAGE IN GRANULES

Hydrogel is a microcrystalline product designed as water storage in granules in the soil. The preparation is intended for potted plants – grown at home on a balcony and terrace, as well as for plants grown directly in the ground – in the garden and on the plot. The microcrystals absorb water also nutrients to form a soft hydrogel.

During drought, plants take up the water contained in the hydrogel. The preparation contributes to a better use of nutrients. The use of hydrogel accelerates seed germination also the growth of young plants. It has a positive effect on the rooting of cuttings also the formation of an extensive root system.

It has a positive effect on the growth of the above-ground part also improves the condition of plants. The process of water uptake and giving back by microcrystals may take place many times during the entire vegetation period, which limits water losses from the substrate.

 • product in the form of microcrystals
 • recommended for potted, balcony also garden plants
 • absorbs and stores water also the nutrients it contains
 • guarantees the availability of water for plants during periods of drought
 • the hydrogel collects also gives back water many times
 • positively affects the rooting and germination of plants also their appearance

Hydrogel is especially recommended for container and potted indoor and balloon cultivation. Hydrogel is a perfect product for the forgetful also overworked people. Hydrogel also allows you to leave the plants for a longer time when you go on vacation, without fear that the flowers left unattended will wither.

Hydrogel is not recommended for use in the cultivation of succulents and orchids that do not require too much water in the substrate. After hydration, white crystals increase their volume many times and become transparent. The product is efficient and safe for the environment. It works in the substrate for 5 years and then it is biodegradable.

Application method

The recommended dose of the product should be mixed with an appropriate amount of substrate, and then filled with the mixture in pots or containers. After planting, the plants should be watered abundantly with water.

Potted plants: 10 g (1 sachet) of hydrogel is sufficient for 16 liters of substrate

 • in the case of plants requiring less water, use a dose of 10 g per 34 liters of substrate
 • in the case of plants requiring more water, use a dose of 10 g per 11 liters of substrate

Balcony plants: 10 g (1 sachet) of hydrogel is enough for 12 liters of substrate.

Ornamental trees and shrubs: Apply Hydrogel depending on the thickness (depth) of the soil.

The depth of soil at which the Hydrogel is applied

Hydrogel dose per 1 m²

Hydrogel dose per 0.5 m²

50 cm

20 – 25* g

10 – 12,5* g

40 cm

16 – 20* g

8 – 10* g

30 cm

12 – 15* g

6 – 7,5* g

20 cm

8 – 10* g

4 – 5* g

10 cm

4 – 5* g

2 – 2,5* g

* Use the higher of the recommended doses on very permeable soils with low water retention, e.g. sandy soils.

 

You can also use the hydrogel when planting plants. Pour a half of the hydrogel dose to the bottom of the previously prepared well and mix it lightly with the soil. Mix the remaining dose with the prepared substrate for sprinkling the root ball. After placing the plant in the hole, sprinkle the roots with the substrate mixed with Hydrogel and knead well.

Establishing lawns: Apply at a depth of 20 – 30 cm, allocating 4 – 5 g per 1 m².

Sprinkle the measured amount of the preparation evenly on the surface of the ground previously prepared for setting up a lawn. Then mix the preparation with the soil to a depth of 20-30 cm.

Sow grass seeds on the prepared substrate, cover with 1-2 cm of soil and tamp gently. If you are creating a rolled lawn, you can spread the turf after mixing the Hydrogel with the soil. Finally, water the established lawn abundantly.

Available packages: 10g; 250g; 1 kg

If you’re unsure about this product, then feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, also recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret Mayar.

HYDROŻEL – MAGAZYNOWANIE WODY W GRANULKACH

Hydrożel to produkt mikrokrystaliczny przeznaczony do magazynowania wody w granulkach w glebie. Preparat przeznaczony jest do roślin doniczkowych – uprawianych w domu na balkonie i tarasie, a także do roślin uprawianych bezpośrednio w gruncie – w ogrodzie i na działce. Mikrokryształy wchłaniają wodę, a także składniki odżywcze, tworząc miękki hydrożel.

Podczas suszy rośliny pobierają wodę zawartą w hydrożelu. Preparat przyczynia się do lepszego wykorzystania składników odżywczych. Zastosowanie hydrożelu przyspiesza kiełkowanie nasion, a także wzrost młodych roślin. Wpływa pozytywnie na ukorzenienie sadzonek, a także na tworzenie rozbudowanego systemu korzeniowego.

Korzystnie wpływa na wzrost części nadziemnej, poprawia również kondycję roślin. Proces pobierania i oddawania wody przez mikrokryształy może odbywać się wielokrotnie w ciągu całego okresu wegetacji, co ogranicza straty wody z podłoża.

 • produkt w postaci mikrokryształów
 • polecany do roślin doniczkowych, balkonowych i ogrodowych
 • wchłania i magazynuje wodę, a także zawarte w niej składniki odżywcze
 • gwarantuje dostępność wody dla roślin w okresach suszy
 • hydrożel zbiera się również wielokrotnie oddaje wodę
 • pozytywnie wpływa na ukorzenienie i kiełkowanie roślin, a także na ich wygląd

Hydrożel jest szczególnie polecany do uprawy doniczkowej i doniczkowej w pomieszczeniach oraz balonów. Hydrożel to idealny produkt dla osób zapominalskich, a także zapracowanych. Hydrożel pozwala również na pozostawienie roślin na dłuższy czas, gdy wyjeżdżasz na wakacje, bez obawy, że kwiaty pozostawione bez opieki uschną.

Hydrożel nie jest zalecany do stosowania w uprawie sukulentów i storczyków, które nie wymagają zbyt dużej ilości wody w podłożu. Po uwodnieniu białe kryształy wielokrotnie zwiększają swoją objętość i stają się przezroczyste. Produkt jest wydajny i bezpieczny dla środowiska. Działa w podłożu przez 5 lat, a następnie ulega biodegradacji.

Sposób stosowania

Zalecaną dawkę produktu należy wymieszać z odpowiednią ilością substratu, a następnie wypełnić mieszanką w doniczkach lub pojemnikach. Po posadzeniu rośliny należy obficie podlać wodą.

Rośliny doniczkowe: 10 g (1 saszetka) hydrożelu wystarcza na 16 litrów podłoża

 • W przypadku roślin wymagających mniejszej ilości wody należy stosować dawkę 10 g na 34 litry podłoża
 • W przypadku roślin wymagających większej ilości wody należy stosować dawkę 10 g na 11 litrów podłoża

Rośliny balkonowe: 10 g (1 saszetka) hydrożelu wystarcza na 12 litrów podłoża.

Drzewa i krzewy ozdobne: Hydrożel stosować w zależności od grubości (głębokości) gleby.

Głębokość gleby, na której nakłada się hydrożel

Dawka hydrożelu na 1 m²

Dawka hydrożelu na 0,5 m²

50 cm

20 – 25* g

10 – 12,5* g

40 cm

16 – 20* g

8 – 10* g

30 cm

12 – 15* g

6 – 7,5* g

20 cm

8 – 10* g

4 – 5* g

10 cm

4 – 5* g

2 – 2,5* g

* Wyższą z zalecanych dawek stosować na glebach bardzo przepuszczalnych o małej retencji wody, np. piaszczystych.

 

Możesz również użyć hydrożelu podczas sadzenia roślin. Wlej połowę dawki hydrożelu na dno wcześniej przygotowanego dołka i lekko wymieszaj z glebą. Pozostałą dawkę wymieszać z przygotowanym podłożem do posypania bryły korzeniowej. Po umieszczeniu rośliny w dołku posyp korzenie podłożem zmieszanym z hydrożelem i dobrze ugniataj.

Zakładanie trawników: Stosować na głębokości 20 – 30 cm, przeznaczając 4 – 5 g na 1 m².

Odmierzoną ilość preparatu rozsypać równomiernie na powierzchni podłoża przygotowanego wcześniej pod założenie trawnika. Następnie wymieszaj preparat z glebą na głębokość 20-30 cm.

Na przygotowane podłoże wysiewamy nasiona trawy, przykrywamy 1-2 cm ziemią i delikatnie ubijamy. Jeśli tworzysz trawnik rolowany, możesz rozłożyć murawę po zmieszaniu hydrożelu z glebą. Na koniec obficie podlej założony trawnik.

Dostępne opakowania: 10g; 250g; 1 kg

Jeśli nie masz pewności co do tego produktu, skontaktuj się z naszym zespołem. Chętnie Ci pomożemy, wyjaśnimy, jak działa produkt, a także polecimy inne odpowiednie opcje. Możesz również skontaktować się z nami na naszym fanpage’u na Facebooku – Centrum Ogrodnicze Margaret Mayar.

Additional information

Weight N/A
Dimensions N/A

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products