ORTUS 05SC – 20ML – AGRECOL

£8.60

18 in stock

SKU CM-ORTUS-20ML Categories: , , ,

Share with others:

Description

ORTUS 05 SC

  • fights spider mites and unlucky
  • agent intended for use by non-professional users.
  • see how to fight the spider mite

Active substance content:

fenpyroximate (a compound from the phenoxypyrazole group) – 51.2 g / l (5.02%)

ORTUS 05 SC is a spider mite in the form of a concentrate in the form of a concentrated suspension for dilution with water, with contact and gastric action, intended for the control of spider mites and spider mites in apple, pear, plum, gooseberry, raspberry, white currant, red currant, black currant crops, strawberries, vines, grown under the cover of: zucchini, eggplant, pepper, tomato, cucumber, grown in the ground and under cover of ornamental plants, and in forest nurseries of deciduous and coniferous trees. It fights all mobile development stages of spider mites. It has a surface effect on the plant.

How to fight a spider mite?

Fighting the spider mite is quite difficult and tedious, but if you follow a few rules, you will certainly be able to fight this pest. Specialized spider mites – acaricides, including Ortus 05 SC, are used to combat spider mites. The use of some insecticides (insecticides) does not produce the desired effects, with the exception of those insecticides that have a proven effect on spider mites. Acaricides contain active substances with different mechanisms of action adapted to neutralize spider mites. When measuring doses, follow the instructions on the label (download below). The dose should be exactly as indicated by the manufacturer on the label. Lowering the dose of the agent may make the spider mites resistant to the active substance used. Which is a later problem in choosing an agent for controlling these pests. Although spider mites are often not visible with the naked eye, the cultivated plants should be carefully observed in order to quickly detect and apply the agent as soon as possible. The presence of holes can be seen from damage to plants – small, yellow points on the leaves, formed when sucking plant juices, as well as from delicate yarn threads left on the plants. As soon as it gets warm in spring, spider mites hatch from the wintering eggs, it is a signal to start fighting these persistent pests.

There are several or several dozen generations in spider mites during the season, they reproduce very quickly and even a few surviving individuals can restore the population. Therefore, the control of the spider mite on plants should be repeated with the use of agents containing active substances belonging to various chemical groups. If we use the same agent over and over again, the spider mites can also become resistant. It is worth knowing that spider mites usually feed on the underside of leaves or in the nooks and crannies of plants, so to combat spider mites, apply the preparation thoroughly on the plant, also on the underside of the leaves.

Ortus 05 SC fights spider mites on: apple, pear, plum, currant (black, red, white), strawberry, gooseberry, raspberry, grapevine, tomato, pepper, eggplant, cucumber, zucchini, as well as ornamental plants. You can learn more about how to fight the spider mite from the label of the agent (download below). Ortus 05 SC fights not only spider mites, but also other mites, which include: apple rust mite, pear mite and pear mite, strawberry mite, plum rust mite, large currant mite. Ortus 05 SC has a contact effect on insects, i.e. after the working liquid comes into contact with the pest, and also in the stomach, i.e. after the pest has eaten the substance.

Application method

The agent is intended for use with hand sprayers.

The best way to fight spider mites is to use ultra-fine spray. To obtain this type of spraying, change the spray nozzle or adjust the nozzle for adjustable nozzles. Such a fine spray will thoroughly cover very small pests with the spray liquid. To increase the adhesion of the agent and hence its effectiveness, the plant protection agent may be combined with an adjuvant such as Silcol.

Product label

Plant protection products should be used safely. Before each use, read the information provided on the label and product information. Know the hazards and follow the precautions listed on the label.

20ml

ORTUS 05 SC

  • zwalcza przędziorków i pecha
  • środek przeznaczony do użytku przez użytkowników nieprofesjonalnych.
  • zobacz jak walczyć z przędziorkiem

Zawartość substancji czynnej:

fenpiroksymat (związek z grupy fenoksypirazoli) – 51,2 g/l (5,02%)

ORTUS 05 SC to przędziorek w postaci koncentratu w postaci skoncentrowanej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków i przędziorków jabłoni, gruszek, śliwy, agrestu, malina, porzeczka biała, porzeczka czerwona, porzeczka czarna, truskawki, winorośl, uprawiane pod osłonami: cukinii, bakłażana, papryki, pomidora, ogórka, uprawiane w gruncie i pod osłonami roślin ozdobnych oraz w szkółkach leśnych roślin liściastych i drzewa iglaste. Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków. Działa powierzchniowo na roślinę.

Jak walczyć z przędziorkiem?

Walka z przędziorkiem jest dość trudna i żmudna, ale przestrzegając kilku zasad, z pewnością uda się zwalczyć tego szkodnika. Do zwalczania przędziorków stosuje się specjalistyczne przędziorki – akarycydy, w tym Ortus 05 SC. Stosowanie niektórych insektycydów (insektycydów) nie daje pożądanych efektów, z wyjątkiem tych insektycydów, które mają udowodnione działanie na przędziorków. Akarycydy zawierają substancje czynne o różnych mechanizmach działania, przystosowane do neutralizacji przędziorków. Podczas odmierzania dawek postępuj zgodnie z instrukcjami na etykiecie (do pobrania poniżej). Dawka powinna być dokładnie taka, jak podaje producent na etykiecie. Obniżenie dawki środka może spowodować uodpornienie przędziorków na zastosowaną substancję czynną. Co stanowi późniejszy problem przy wyborze środka do zwalczania tych szkodników. Chociaż przędziorków często nie widać gołym okiem, należy uważnie obserwować uprawiane rośliny, aby jak najszybciej wykryć i zastosować środek. O obecności dziur świadczyć mogą uszkodzenia roślin – drobne, żółte plamki na liściach, powstające podczas wysysania soków roślinnych, a także pozostawione na roślinach delikatne nitki przędzy. Gdy tylko wiosną zrobi się ciepło, z zimujących jaj wykluwają się przędziorki, jest to sygnał do rozpoczęcia walki z tymi uporczywymi szkodnikami.

W ciągu sezonu przędziorków występuje kilka lub kilkadziesiąt pokoleń, rozmnażają się one bardzo szybko i nawet kilka osobników, które przeżyły, może odbudować populację. Zwalczanie przędziorków na roślinach należy zatem powtarzać środkami zawierającymi substancje czynne należące do różnych grup chemicznych. Jeśli używamy tego samego środka w kółko, przędziorki również mogą się uodpornić. Warto wiedzieć, że przędziorki żerują zwykle na spodniej stronie liści lub w zakamarkach roślin, dlatego w celu zwalczania przędziorków należy dokładnie nanieść preparat na roślinę, również na spodnią stronę liści.

Ortus 05 SC zwalcza przędziorków na: jabłoni, gruszy, śliwce, porzeczce (czarnej, czerwonej, białej), truskawce, agrescie, malinie, winorośli, pomidorze, papryce, bakłażanie, ogórku, cukinii, a także na roślinach ozdobnych. Więcej o tym, jak walczyć z przędziorkiem, dowiesz się z etykiety środka (do pobrania poniżej). Ortus 05 SC zwalcza nie tylko przędziorków, ale również inne roztocza, do których należą: rdzawiec jabłoniowy, gruszy i gruszy, roztocz truskawki, rdza śliwowa, roztocz porzeczki dużej. Ortus 05 SC działa kontaktowo na owady, tj. po zetknięciu się cieczy roboczej ze szkodnikiem, a także w żołądku, tj. po spożyciu substancji przez szkodnika.

Metoda aplikacji

Środek przeznaczony do stosowania z opryskiwaczami ręcznymi.

Najlepszym sposobem walki z przędziorkami jest użycie bardzo drobnego sprayu. Aby uzyskać ten rodzaj oprysku, należy zmienić dyszę rozpylającą lub dostosować dyszę do dysz regulowanych. Tak drobny oprysk dokładnie pokryje cieczą opryskową bardzo małe szkodniki. W celu zwiększenia adhezji środka, a tym samym jego skuteczności, środek ochrony roślin można łączyć z adiuwantem, takim jak Silcol.

Etykieta produktu

Środki ochrony roślin należy stosować w sposób bezpieczny. Przed każdym użyciem zapoznaj się z informacją podaną na etykiecie oraz informacją o produkcie. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności podanymi na etykiecie.

20 ml

Additional information

Weight 0.15 kg
Dimensions 16 × 7 × 3.5 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

SLIMATOX 5GB, FIGHTS SNAILS – 1 KG

£16.80

Coming Soon!

Read more
COPPER 50WP – 10 G

£3.90

12 in stock

Add to basket
DISCUS 500WG – 5G – AGRECOL

£9.80

18 in stock

Add to basket