HOLIDAY BREAK. We are on holiday. All orders will be shipped after 13.10.2023. Thank you for your patience!

ORGANIC LIQUID FOR APHIDS AND OTHER PESTS – 500ML SPRAY

£8.90

Coming Soon!

SKU MM-NATURA-BIO-MSZYCE-500ML Category:

Natural and organic liquid for aphids and other pests, safe for plants and people. Works on aphids, whiteflies, mealybugs, and more.

Share with others:

Description

ORGANIC LIQUID FOR APHIDS AND OTHER PESTS

The organic liquid for aphids and other pests is a ready-to-use liquid based on natural vegetable oils. It is 100% natural. Designed to eliminate harmful insects, including: aphids, whiteflies, mealybugs, scale mites and shield mites. It also works well in combating mites and spider mites in all stages of development (eggs, larvae, adults).

The aphid preparation does not contain chemical pesticides. It is completely safe for plants, the environment, animals and people using the preparation. Used to protect ornamental and orchard plants as well as vegetables and herbs. After the treatment, vegetables, fruits or herbs need only be washed in water before consumption.

The form of the preparation for aphids is convenient to use and allows you to fight plant pests in a natural way, both at home and in the garden.

 • ready-to-use preparation for aphids based on natural vegetable oils
 • designed for the natural elimination of aphids and other pests
 • used in ornamental, fruit and vegetable crops
 • You can use the preparation at home and in the garden
 • does not have a grace period
 • harmless to humans, animals and the environment

Action of the preparation on aphids:

The preparation for aphids has a contact effect on sprayed insects and mites. Liquid droplets form a physical barrier on the body of the pest, clogging the trachea, which is part of the respiratory system. The pest is cut off from air access, which results in its liquidation.

The preparation for aphids is one of the most effective methods of natural pest control of plants. Liquid for aphids perfectly fits into the current ecological trends that aim to reduce chemicals in gardening. The product is very efficient and can be used several times a season.

You do not have to mix the product in any way, as is the case with most plant protection products. Aphid liquid is not classified as a plant protection product, but it is just as effective and works on a physical (not chemical) basis. It is ready to use, so you do not have to spend time creating the right formulation yourself.

Remember to check your plants regularly. Only then are we able to react quickly and take appropriate steps. When we react immediately, the fight against unwanted guests will be successful. Aphids multiply very quickly, and their huge colony can do a lot of damage.

Some pests, such as scale bugs (mealybugs, scale insects, scale insects), hide under the leaves, in the axils of shoots and leaves, and are difficult to notice at first glance. Therefore, if we know that these pests were present on the plant, we must look even more closely at the plants.

Spider mites, on the other hand, are pests that are almost invisible to the naked eye. We can recognize their existence by the tiny, yellow dots on the leaves or by the threads of delicate yarn visible, e.g. against the light.

Method of application

Shake before use. Use when you notice the first pests or symptoms of their feeding. Thoroughly spray those parts of the plant where pests feed – especially the underside of the leaves.

If the preparation for aphids is used outdoors, make sure that the spraying is carried out in dry weather. This will allow the liquid to dry quickly. It is good if there is no rainfall for at least 24 hours after applying the preparation for aphids. Thanks to this, we have a greater guarantee of the effectiveness of the treatment.

It is best to perform a maximum of 3 treatments, at intervals of 7-10 days.

Regardless of where the plant is located, whether indoors or outdoors, it is best to do the treatment in the morning or evening, when insects are least active. Do not spray the flowers. Do not spray plants in full sun and at temperatures above 25˚C. Vegetables or fruits sprayed with the preparation should be washed before consumption.

PACKAGING: 500ML SPRAY

If you’re unsure about this product, then feel free to contact our team. We’ll be glad to assist you, explain how the product works, also recommend other suitable options for you. You can also contact with us on our fan page on Facebook – Garden Centre Margaret Mayar.

ORGANICZNY PŁYN NA MSZYCE I INNE SZKODNIKI 

 • gotowy do użycia preparat na mszyce na bazie naturalnych olejów roślinnych
 • przeznaczony do naturalnej eliminacji mszyc i innych szkodników
 • stosowany w uprawach ozdobnych, owocowych i warzywnych
 • preparat można stosować w domu iw ogrodzie
 • nie ma okresu karencji
 • nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i środowiska

Preparat na mszyce i inne szkodniki to gotowy do użycia płyn na bazie naturalnych olejów roślinnych. Jest w 100% naturalny. Przeznaczony do zwalczania szkodliwych owadów, w tym: mszyc, mączlików, wełnowców, łuskowatych i tarczowników. Dobrze sprawdza się również w zwalczaniu roztoczy i przędziorków we wszystkich stadiach rozwojowych (jaja, larwy, postacie dorosłe). Preparat na mszyce nie zawiera chemicznych pestycydów. Jest całkowicie bezpieczny dla roślin, środowiska, zwierząt i ludzi stosujących preparat. Stosowany do ochrony roślin ozdobnych, sadowniczych oraz warzyw i ziół. Po zabiegu warzywa, owoce czy zioła wystarczy przed spożyciem umyć w wodzie. Forma preparatu na mszyce jest wygodna w użyciu i pozwala w naturalny sposób zwalczać szkodniki roślin zarówno w domu jak iw ogrodzie.

Działanie preparatu na mszyce:

Preparat na mszyce działa kontaktowo na opryskiwane owady i roztocza. Kropelki cieczy tworzą fizyczną barierę na ciele szkodnika, zatykając tchawicę, która jest częścią układu oddechowego. Szkodnik zostaje odcięty od dostępu powietrza, co skutkuje jego likwidacją.

Preparat na mszyce jest jedną z najskuteczniejszych metod naturalnego zwalczania szkodników roślin. Płyn na mszyce doskonale wpisuje się w aktualne trendy ekologiczne, które mają na celu ograniczenie chemii w ogrodnictwie. Produkt jest bardzo wydajny i można go stosować kilka razy w sezonie. Nie trzeba w żaden sposób mieszać produktu, jak to ma miejsce w przypadku większości środków ochrony roślin. Płyn na mszyce nie jest klasyfikowany jako środek ochrony roślin, ale jest równie skuteczny i działa na zasadzie fizycznej (nie chemicznej). Jest gotowy do użycia, dzięki czemu nie musisz tracić czasu na samodzielne tworzenie odpowiedniego preparatu.

Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu swoich roślin. Tylko wtedy jesteśmy w stanie szybko zareagować i podjąć odpowiednie kroki. Gdy zareagujemy natychmiast, walka z niechcianymi gośćmi zakończy się sukcesem. Mszyce rozmnażają się bardzo szybko, a ich ogromna kolonia może wyrządzić wiele szkód. Niektóre szkodniki, takie jak łuski (wełnowce, łuski, łuski), chowają się pod liśćmi, w kątach pędów i liści i są trudne do zauważenia na pierwszy rzut oka. Dlatego jeśli wiemy, że te szkodniki były obecne na roślinie, musimy przyjrzeć się roślinom jeszcze dokładniej. Z kolei przędziorków to szkodniki, które są prawie niewidoczne gołym okiem. Ich istnienie rozpoznamy po drobnych, żółtych kropkach na liściach lub po nitkach delikatnej przędzy widocznych np. pod światło.

Sposób aplikacji

Shake before use. Use when you notice the first pests or symptoms of their feeding. Thoroughly spray those parts of the plant where pests feed – especially the underside of the leaves.

If the preparation for aphids is used outdoors, make sure that the spraying is carried out in dry weather. This will allow the liquid to dry quickly. It is good if there is no rainfall for at least 24 hours after applying the preparation for aphids. Thanks to this, we have a greater guarantee of the effectiveness of the treatment. It is best to perform a maximum of 3 treatments, at intervals of 7-10 days.

Niezależnie od tego, gdzie znajduje się roślina, czy to w pomieszczeniu, czy na zewnątrz, zabieg najlepiej wykonywać rano lub wieczorem, kiedy owady są najmniej aktywne. Nie spryskiwać kwiatów. Nie opryskiwać roślin w pełnym słońcu iw temperaturze powyżej 25˚C. Warzywa lub owoce opryskane preparatem należy umyć przed spożyciem.

OPAKOWANIE: SPRAY 500ML

Additional information

Weight 0.75 kg
Dimensions 22 × 10 × 4 cm

INFORMATION
 

I am a seller but also a buyer, and  I know how important the colors of the products you use for your projects are. Therefore, be aware that the colors of the products in the pictures may slightly differ from reality. It depends on the model, resolution and individual settings of your monitor. If you have concerns, it is always better to make sure and ask the seller about the details of the product before buying.

Best Selling Products

DISCUS 500WG – 5G – AGRECOL

£9.80

17 in stock

Add to basket
SLIMATOX 5GB, FIGHTS SNAILS – 1 KG

£16.80

Coming Soon!

Read more